نام استاد: احمد بخشی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: bakhshi@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/abakhshi

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم سیاسی

تلفن : 05632202073

فاکس: 05632202073

محل کار: بیرجند- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم سیاسی

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه پژوهش حضور در گروه و مشاوره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(م)
یکشنبه پژوهش جلسه گروه سیاست و حکومت در افغانستان
دوشنبه جلسه کمیته همایش امنیت انسانی جلسه شورای دانشکده متون سیاسی به زبان خارجی(2) نظام های ژئوپلیتیکی( منطقه ای و جهانی
سه شنبه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(ث) سمینار مسائل کشورهای جهان سوم( م)- مشاوره خلیج فارس و مسائل آن پژوهش
چهارشنبه همایش امنیت انسانی سمینار مسائل کشورهای جهان سوم
پنج شنبه