سیدیوسف احمدی بروغنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷مکانیک در حرارت و سیالاتدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۰مکانیک - طراحی کاربردیدانشگاه علم و صنعت ایران
دکتری۱۳۷۷مکانیکدانشگاه شفیلد

سوابق اجرایی

مکانیک جامدات، ریاضیات مهندسی، روشهای عددی، اجزای محدود