ت ثیر عیب استون- ولز بر استحکام نهایی نانولوله های کربنی

نویسندگانداود یزدانی, سیدیوسف احمدی بروغنی
نشریهمواد پیشرفته در مهندسی (استقلال)
شماره سریال۱
شماره مجلد۳۵
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی