مسیریابی بهینه راه آهن مبتنی بر اصول توسعه پایدار و استفاده از روش هزینه وزنی در محیط GIS( مطالعه موردی خراسان جنوبی

نویسندگانسید سعید رضا احمدی زاده، فاطمه حاجی زاده
همایشهمایش بین المللی خراسان جنوبی ترانزیت و توسعه محور شرق
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۱/۰۲/۱۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۹
نوع همایشسخنرانی