تاثیر فرهنگ وشرایط اجتماعی در شکل گیری آرمان شهر قرآنی

نویسندگانمحمدباقر آخوندی غیر فعال
نشریهاسلام و علوم اجتماعی
شماره سریال۴
شماره مجلد۱
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۸۹