برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان کار تحقیقی
مقطع تحصیلی کارشناسی

عنوان بررسی مسائل اجتماعی ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: سمعی وبصری۲، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان روش تحقیق نظری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: سمعی وبصری۲، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان جامعه شناسی انقلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان تکنیک های خاص تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: سمعی وبصری۲، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶

عنوان روش تحقیق ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ارشد۴، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد۴

عنوان روانشناسی اجتماعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: سمعی وبصری۲، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان روش تحقیق عملی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۱

عنوان کاربرد کامپیوتر پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ارشد۴

عنوان روشهای تحقیق علوم اجتماعی اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰

عنوان نظریه های اجتماعی مسلمین(۱) ( تا سید جمال)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰

عنوان جامعه شناسی دین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰

عنوان مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی(۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: سمعی وبصری۲، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان جامعه شناسی خانواده
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان سمینار جامعه شناسی خانواده
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۲

عنوان اندیشه اجتماعی در منابع اسلامی ( قرآن ، نهج البلاغه ، ادعیه و...)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان نظریه های اجتماعی مسلمین ( ۲ ) ( پس از سید جمال )
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان مبانی جامعه شناسی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: کلاس ۳۱۷، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۷

عنوان آشنایی با علوم عقلی اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد ۱

عنوان خانواده در اسلام وایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲

عنوان روان شناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک۱۰۶

عنوان علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۲

عنوان انسان از دیدگاه اسلام
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱

عنوان کلیات فلسفه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱

عنوان انسان شناسی در اسلام
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱

عنوان آسیب شناسی اجتماعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۱

عنوان روانشناسی اجتماعی در تعلیم وتربیت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: علوم تربیتی-ک ۱۰۳

عنوان مسائل جوانان ونوجوانان
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰

عنوان مبانی جامعه شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰

عنوان پروژه تحقیقاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰