نام استاد: مسعود امان

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: mamann@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/aman

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده علوم ریاضی و آمار - گروه ریاضی

تلفن :

فاکس:

محل کار:

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه