نام استاد: احمد آریافر

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: aaryafar@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/aryafar

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده مهندسی - گروه معدن

تلفن : 477

فاکس: 05632202133

محل کار: دانشکده مهندسی- گروه معدن

اخرین وضعیت: مشغول به كار

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه ارزیابی ذخایر معدنی
یکشنبه ریاضیات پیشرفته (جلسه گروه) بررسی های فنی و اقتصادی در معدن
دوشنبه بررسی های فنی و اقتصادی در معدن ریاضیات پیشرفته
سه شنبه اقتصاد معدن شورای آموزشی دانشگاه
چهارشنبه
پنج شنبه