علی اشرفی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی منابع طبیعییزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۴سنجش از دور و GISشهید بهشتی
دکتری۱۳۹۷سنجش از دورتهران