اعتباریابی پرسشنامه سواد یادگیری مادام العمر در دبیران دوره دوم متوسطه

نویسندگاننرگس اکبری, محسن آیتی, علی زارع مقدم
نشریهاندازه گیری تربیتی
شماره سریال۳۱
شماره مجلد۸
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی