سعید دقیقی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۴علوم و مهندسی باغبانی - میوه کاریدانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
بیرجندهیئت علمی گروه علوم و مهندسی باغبانیرسمی قطعیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

سوابق اجرایی در وزارت جهاد کشاورزی:

 • کارشناس علوم باغبانی در مدیریت کشاورزی شهرستان بیرجند از سال 1370 لغایت 1374
 • معاون مدیریت کشاورزی شهرستان بیرجند از سال 1374 لغایت 1376
 • کارشناس علوم باغبانی در حوزه معاونت وزارت کشاورزی در تهران از سال 1376 لغایت 1378
 • کارشناس ارشد وزارت جهاد کشاورزی از سال 1378 لغایت 1380

سوابق اجرایی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

 • عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی بیرجند و مسئول راه اندازی و تجهیز گلخانه آموزشی دانشکده در سال 1381
 • اولین رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه بیرجند و دبیر کمیته کارآفرینی در سال 1382
 • اولین مدیر گروه کارآفرینی دانشجویان و استعدادهای درخشان دانشگاه بیرجند از سال 1383 تا 1385
 • مسئول کمیته داوران اولین جشنواره استانی تجلیل از مخترعین و مبتکرین جوان در سال 1385
 • کارشناس نمونه کشاورزی شهرستان بیرجند در سال 1374
 • کارشناس نمونه کشاورزی استان خراسان بزرگ (شمالی، رضوی و جنوبی) در سال 1373
 • کارشناس نمونه کشاورزی استان خراسان بزرگ (شمالی، رضوی و جنوبی) در سال 1375
 • دریافت لوح تقدیر جهت معرفی درختان میوه و ارقام جدید محصولات باغی در خراسان جنوبی

کارشناسی:

 • اصول و روش های ازدیاد گیاهان
 • میوه های معتدله
 • مهارت های میوه کاری 1
 • مهارت های میوه کاری 2
 • مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی
 • باغبانی عمومی
 • سبزیکاری عمومی
 • سبزیکاری خصوصی
 • عملیات کشاورزی

کارشناسی ارشد:

 • بیوتکنولوژی گیاهی
 • کشت بافت و سلول گیاهی
 • مواد تنظیم کننده رشد گیاهی
 • مدیریت تولید گیاهان باغبانی
 • فیزیولوژی درختان میوه
 • اجرای طرح های پژوهشی در خصوص الگوی کاشت در بخش های مختلف کشاورزی استان
 • همکاری در خصوص طراحی دستگاه های فرآوری محصولات باغی استان
 • میوه کاری

سوابق پژوهشی

 • مسئول کمیته داوران اولین جشنواره استانی تجلیل از مخترعین و مبتکرین جوان در سال 1385
 • برگزاری کارگاه های کارآفرینی و آشنایی با مشاغل در دانشگاه بیرجند سال 1383-1382
 • مسئول کمیته اجرایی دومین دوره انتخابات شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سال 1384
 • کارگاه بین المللی تولید علوفه و محصولات زراعی با استفاده از آب شور در مناطق خشک سال 1385
 • برگزاری همایش پرورش استعدادهای درخشان در دانشگاه بیرجند سال 1383