آینده پژوهی و تبین چشم انداز توسعه فضایی نظام سکونت گاه های انسانی مودر مطالعه خراسان جنوبی

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی
همایشهمایش آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست خراسان جنوبی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۰۹/۲۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
نوع همایشپوستر