برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان زبان تخصصی- مطالعه متون علوم اجتماعی (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان نظریه های جامعه شناسی (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: سمعی وبصری۲، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان جامعه شناسی کار و مشاغل
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: سمعی و بصری ۳، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: سمعی و بصری ۳

عنوان بررسی آثار صاحبنظران جامعه شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان جامعه شناسی روستائی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سمعی و بصری ۳، درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: سمعی و بصری ۳

عنوان جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان سمینار جامعه شناسی توسعه روستایی و عشایری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد۴

عنوان زبان تخصصی- مطالعه متون اجتماعی (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان نظریه های جامعه شناسی (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۳۰۳

عنوان نظریه های جامعه شناسی (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: سمعی وبصری۲، درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان جامعه شناسی در ادبیات فارسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان تغییرات اجتماعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کلاس ۳۰۴، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۸

عنوان روش تحقیق ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد۴، درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ارشد۴

عنوان سمینار جامعه شناسی صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ارشد۴

عنوان مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۴

عنوان زبان تخصصی- مطالعه متون علوم اجتماعی (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۹

عنوان جامعه شناسی کار و مشاغل
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس ۳۰۵، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶

عنوان بررسی آثار صاحبنظران جامعه شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۹

عنوان جامعه شناسی روستائی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: کلاس۳۰۶، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۵

عنوان جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۳

عنوان سمینار جامعه شناسی توسعه روستایی و عشایری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد۴

عنوان مبانی تاریخ اجتماعی ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۴۰۳

عنوان زبان تخصصی- مطالعه متون اجتماعی (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان نظریه های جامعه شناسی (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۴

عنوان تغییرات اجتماعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: سمعی وبصری۲، درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان روش تحقیق ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: سمعی وبصری۲، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان سمینار جامعه شناسی صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد۱

عنوان زبان تخصصی- مطالعه متون علوم اجتماعی (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان نظریه های جامعه شناسی (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: سمعی وبصری۲، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان بررسی آثار صاحبنظران جامعه شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان سمینار جامعه شناسی توسعه روستایی و عشایری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد۵

عنوان روشهای تحقیق علوم اجتماعی اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ارشد۴

عنوان بررسی ونقد جامعه شناسی علم ومعرفت
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد۴

عنوان مبانی تاریخ اجتماعی ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان زبان تخصصی- مطالعه متون اجتماعی (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان نظریه های جامعه شناسی (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۵

عنوان روش تحقیق ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس ۳۱۲، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۲

عنوان روشهای تحقیق در علوم اجتماعی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد۴

عنوان فلسفه علوم اجتماعی تطبیقی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد۴

عنوان زبان تخصصی- مطالعه متون علوم اجتماعی (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان بررسی آثار صاحبنظران جامعه شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: سمعی وبصری۲

عنوان روشهای تحقیق علوم اجتماعی اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد۱

عنوان فلسفه علوم اجتماعی تطبیقی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰

عنوان جامعه شناسی تاریخی ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد۱

عنوان بررسی ونقد جامعه شناسی علم ومعرفت
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ارشد۱

عنوان مبانی تاریخ اجتماعی ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۷

عنوان آشنایی با علوم نقلی اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد ۱

عنوان روشهای تحقیق در علوم اجتماعی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد ۱

عنوان روشهای تحقیق علوم اجتماعی اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ارشد ۱

عنوان فلسفه علوم اجتماعی تطبیقی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد ۱

عنوان بررسی ونقد جامعه شناسی علم ومعرفت
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ارشد ۱

عنوان روشهای تحقیق در علوم اجتماعی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد ۱

عنوان فلسفه علوم اجتماعی تطبیقی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ارشد ۱

عنوان جامعه شناسی تاریخی ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ارشد ۱

عنوان آشنایی با علوم نقلی اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ارشد ۱

عنوان جامعه شناسی تاریخی ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد ۱