تاثیر روش های مختلف کشت پیاز خوراکی و میزان نیتروژن بر روند رشدی آن در شرایط تداخل با اویارسلام ارغوانی

نویسندگاننصرت اله کریمی ارپناهی, سید وحید اسلامی, سهراب محمودی, محمد حسن سیاری زهان
نشریهمجله پژوهش های زراعی ایران
شماره سریال۱
شماره مجلد۱۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی