فیلتر شده بر اساس : علوم ریاضی و آمار
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۹ مورد.
جواد

جواد اطمینان

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - آمار
جواد اطمینان
استادیار دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - آمار
-

http://cv.birjand.ac.ir/etminan/fa

گوگل اسکالر

حسین اقدامی

علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حسین اقدامی
استادیار -
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
-

http://cv.birjand.ac.ir/eghdami/fa

محمدقاسم

محمدقاسم اکبری

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - آمار
محمدقاسم اکبری
دانشیار دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - آمار
۵۶۲

http://cv.birjand.ac.ir/mghakbari/fa

گوگل اسکالر
مسعود

مسعود امان

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
مسعود امان
استادیار دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
-

http://cv.birjand.ac.ir/aman/fa

گوگل اسکالر
مهدی

مهدی پناهی

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
مهدی پناهی
استادیار دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
-

http://cv.birjand.ac.ir/panahi/fa

علیرضا

علیرضا جانفدا

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
علیرضا جانفدا
استادیار دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
۳۲۲۰۲۱۰۴

http://cv.birjand.ac.ir/janfada/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سارا

سارا جمهوری

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - آمار
سارا جمهوری
استادیار دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - آمار
۰۵۶-۳۲۲۰۲۳۰۱ داخلی ۲۸۴

http://cv.birjand.ac.ir/jomhoori/fa

گوگل اسکالر
مجید

مجید چهکندی

دکتری
علوم ریاضی و آمار - آمار
مجید چهکندی
استادیار دکتری
علوم ریاضی و آمار - آمار
-

http://cv.birjand.ac.ir/chahkandi/fa

گوگل اسکالر
حسن

حسن حسن پور

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حسن حسن پور
استادیار دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
-

http://cv.birjand.ac.ir/hasanpour/fa

گوگل اسکالر
محمد حسین

محمد حسین حسینی

دکتری
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
محمد حسین حسینی
استادیار دکتری
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
۲۷۶

http://cv.birjand.ac.ir/mhhosseini/fa

گوگل اسکالر
محمد

محمد خراشادی زاده

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - آمار
محمد

محمد خنجری صادق

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - آمار
محمد خنجری صادق
دانشیار دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - آمار
-

http://cv.birjand.ac.ir/khanjani/fa

گوگل اسکالر
امید

امید ربیعی مطلق

علوم ریاضی و آمار - ریاضی
امید ربیعی مطلق
دانشیار -
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
-

http://cv.birjand.ac.ir/rabiei/fa

گوگل اسکالر
مجید

مجید رضائی

دکتری
علوم ریاضی و آمار - آمار
مجید رضائی
دانشیار دکتری
علوم ریاضی و آمار - آمار
۳۲۲۰۲۳۰۱

http://cv.birjand.ac.ir/mjrezaei/fa

گوگل اسکالر

هادی ضیائی

علوم ریاضی و آمار - ریاضی
هادی ضیائی
مربی -
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
-

http://cv.birjand.ac.ir/hziaei/fa

محسن

محسن عارفی

دکتری
علوم ریاضی و آمار - آمار
محسن عارفی
دانشیار دکتری
علوم ریاضی و آمار - آمار
۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱

http://cv.birjand.ac.ir/arefi/fa

گوگل اسکالر
هادی

هادی علیزاده نوقابی

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - آمار
هادی علیزاده نوقابی
استادیار دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - آمار
-

http://cv.birjand.ac.ir/halizadeh/fa

گوگل اسکالر
حسین

حسین فضائلی مقیمی

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حسین فضائلی مقیمی
دانشیار دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
-

http://cv.birjand.ac.ir/fazaeli/fa

گوگل اسکالر