فیلتر شده بر اساس : مهندسی برق و کامپیوتر
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۲ مورد.
محمد رضا

محمد رضا آقاابراهیمی

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
محمد رضا آقاابراهیمی
استاد دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

http://oldeng.birjand.ac.ir/epe/aghaebrahimi/

گوگل اسکالر اسکوپوس

زهرا احمدی بروغنی

مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
زهرا احمدی بروغنی
مربی -
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

http://cv.birjand.ac.ir/brooghani/fa

حسین

حسین الیاسی

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
حسین الیاسی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

http://cv.birjand.ac.ir/elyasi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
ابوالفضل

ابوالفضل بیجاری

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
ابوالفضل بیجاری
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://sites.google.com/site/abolfazlbijari/

گوگل اسکالر اسکوپوس
مهران

مهران تقی پور گرجی کلایی

دکتری
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
مهران تقی پور گرجی کلایی
استادیار دکتری
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://ir.linkedin.com/in/mehrantaghipour

گوگل اسکالر اسکوپوس

سعید خراشادیزاده

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
سعید خراشادیزاده
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

http://cv.birjand.ac.ir/skhorashadizadeh/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
محمد حسین

محمد حسین خسروی

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
محمد حسین خسروی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

http://mhkhosravi.ir

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
سامیه

سامیه خسروی

کارشناسی ارشد
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
سامیه خسروی
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

http://cv.birjand.ac.ir/skhosravi/fa

گوگل اسکالر
محمدرضا

محمدرضا خورشیدی

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
محمدرضا خورشیدی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

http://cv.birjand.ac.ir/395099/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سید محمد

سید محمد رضوی

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
سید محمد رضوی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۱۶۳ مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

http://cv.birjand.ac.ir/mrazavi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
مریم

مریم رمضانی

دکتری
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
مریم رمضانی
دانشیار دکتری
۳۲۲۰۲۰۵۰-۴۱۷ مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

http://cv.birjand.ac.ir/mramezani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

رضا زارع

مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
رضا زارع
مربی -
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

http://cv.birjand.ac.ir/zare/fa

حمید

حمید سعادت فر

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
حمید سعادت فر
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

http://cv.birjand.ac.ir/saadatfar/fa

گوگل اسکالر
رضا

رضا شریعتی نسب

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
رضا شریعتی نسب
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

http://cv.birjand.ac.ir/shariatinasab/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
محمد علی

محمد علی شمسی نژاد

دکتری
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
محمد علی شمسی نژاد
دانشیار دکتری
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

http://cv.birjand.ac.ir/shamsinejad/fa

عباس

عباس صابری نوقابی

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
عباس صابری نوقابی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

http://cv.birjand.ac.ir/saberi/fa

گوگل اسکالر
سید حمید

سید حمید ظهیری ممقانی

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
سید حمید ظهیری ممقانی
استاد دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۱۶۳ مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

http://cv.birjand.ac.ir/zahiri/fa

حمید

حمید فرخی

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
حمید فرخی
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

http://cv.birjand.ac.ir/hfarrokhi/fa