فیلتر شده بر اساس : منابع طبیعی و محیط زیست
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.

سید سعید رضا احمدی زاده

منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
سید سعید رضا احمدی زاده
دانشیار -
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
-

http://cv.birjand.ac.ir/ahmadizadeh/fa

علیرضا پورخباز

منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
علیرضا پورخباز
دانشیار -
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
-

http://cv.birjand.ac.ir/pourkhabbaz/fa

سید محمد تاجبخش فخرآبادی

منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
سید محمد تاجبخش فخرآبادی
استادیار -
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
-

http://cv.birjand.ac.ir/tajbakhsh/fa

فاطمه

فاطمه جهانی شکیب

دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
فاطمه جهانی شکیب
استادیار دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
-

http://cv.birjand.ac.ir/jahanishakib/fa

محمود حاجیانی

منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمود حاجیانی
استادیار -
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
-

http://cv.birjand.ac.ir/hajiani/fa

مسلم رستم پور

منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
مسلم رستم پور
استادیار -
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
-

http://cv.birjand.ac.ir/rostampour/fa

محمدرضا رضائی

دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمدرضا رضائی
دانشیار دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۶۸

http://cv.birjand.ac.ir/mrezaei/fa

محمد ساغری

منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
محمد ساغری
استادیار -
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
-

http://cv.birjand.ac.ir/saghari/fa

محمدرضا سعید افخم الشعرا

منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
محمدرضا سعید افخم الشعرا
استادیار -
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
-

http://cv.birjand.ac.ir/saeedafkham/fa

محمدحسین

محمدحسین صیادی اناری

دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمدحسین صیادی اناری
دانشیار دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۶۸

http://cv.birjand.ac.ir/sayyadi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

شعله قلاسی مود

دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
شعله قلاسی مود
استادیار دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
-

http://cv.birjand.ac.ir/ghollasi/fa

محمود مشگانی

منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمود مشگانی
استادیار -
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
-

http://cv.birjand.ac.ir/meshgani/fa

الهام

الهام یوسفی روبیات

دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
الهام یوسفی روبیات
استادیار دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
-

http://cv.birjand.ac.ir/yousefirobiyat/fa