فیلتر شده بر اساس : مهندسی
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۴۴ مورد.
احمد

احمد آریافر

دکترای تخصصی
مهندسی - معدن
احمد آریافر
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۱۳۳ مهندسی - معدن

http://cv.birjand.ac.ir/aryafar/fa

گوگل اسکالر
سیدیوسف

سیدیوسف احمدی بروغنی

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
سیدیوسف احمدی بروغنی
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/ahmadi/fa

گوگل اسکالر
وحید

وحید اربابی

فوق دكتری
مهندسی - مکانیک
وحید اربابی
استادیار فوق دكتری
- مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/varbabi/fa

گوگل اسکالر
امیر

امیر اشرفی

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
امیر اشرفی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/a-ashrafi/fa

گوگل اسکالر
محمد

محمد اکبری

دکترای تخصصی
مهندسی - عمران
محمد اکبری
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۳۲۰۵۵۲-۵۶۸ مهندسی - عمران

http://moakbari.ir

گوگل اسکالر اسکوپوس
بهزاد

بهزاد امیدی کاشانی

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
بهزاد امیدی کاشانی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/omidi/fa

گوگل اسکالر ارکید
علی

علی بهنام فرد

دکترای تخصصی
مهندسی - معدن
علی بهنام فرد
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - معدن

http://cv.birjand.ac.ir/behnamfard/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سپیده

سپیده جوانشیر

دکترای تخصصی
مهندسی - معدن
سپیده جوانشیر
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۵۰-۳۴۶ مهندسی - معدن

http://cv.birjand.ac.ir/javanshir/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
محمد

محمد جوانشیر گیو

دکترای تخصصی
مهندسی - معدن
محمد جوانشیر گیو
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۱۳۳۳ مهندسی - معدن

http://cv.birjand.ac.ir/javanshirgiv/fa

امین چمنی

مهندسی - معدن
امین چمنی
استادیار -
- مهندسی - معدن

http://cv.birjand.ac.ir/chamani/fa

سعید

سعید حدیدی مود

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
سعید حدیدی مود
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/hadidimoud/fa

علی

علی حسن آبادی

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
علی حسن آبادی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/hasanabadi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حسن

حسن حسن زاده

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
حسن حسن زاده
دانشیار دکترای تخصصی
Ex. Number ۳۹۷ , ۳۲۲۰۲۰۴۹-۵۱ مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/hasanzadeh/fa

گوگل اسکالر
جواد

جواد خادم

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
جواد خادم
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/khadem/fa

گوگل اسکالر
محسن

محسن خطیبی نیا

دکترای تخصصی
مهندسی - عمران
محسن خطیبی نیا
دانشیار دکترای تخصصی
۵۲۳ مهندسی - عمران

http://cv.birjand.ac.ir/khatibinia/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

محمد رضا دوستی

مهندسی - عمران
محمد رضا دوستی
دانشیار -
- مهندسی - عمران

http://cv.birjand.ac.ir/doosti/fa