فیلتر شده بر اساس : اموزشکده کشاورزی سرایان
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.

امیر حسن اسعدیان

اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
امیر حسن اسعدیان
مربی -
hasad@alumni.ut.ac.ir اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/asadian/fa

جواد چزگی

اموزشکده کشاورزی سرایان - مرتع
جواد چزگی
استادیار -
chezgi@birjand.ac.ir اموزشکده کشاورزی سرایان - مرتع
-

http://cv.birjand.ac.ir/chezgi/fa

سیدمحمدرضا خلیل نژاد(غیرفعال2

اموزشکده کشاورزی سرایان - محیط زیست
سیدمحمدرضا خلیل نژاد(غیرفعال2
- -
390057@birjand.ac.ir اموزشکده کشاورزی سرایان - محیط زیست
-

http://cv.birjand.ac.ir/390057/fa

مهدی دستورانی (غیر فعال)

اموزشکده کشاورزی سرایان - آبیاری
مهدی دستورانی (غیر فعال)
استادیار -
mehdi840561@gmail.com اموزشکده کشاورزی سرایان - آبیاری
-

http://cv.birjand.ac.ir/391076/fa

مسعود دیدارخواه

اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
مسعود دیدارخواه
استادیار -
masooddidarkhah@birjand.ac.ir اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/didarkhah/fa

سید حمیدرضا رمضانی

اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
سید حمیدرضا رمضانی
استادیار -
hrramazani@birjand.ac.ir اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/hramazani/fa