فیلتر شده بر اساس : علوم تربیتی و روانشناسی
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۹ مورد.
محسن

محسن آیتی

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
محسن آیتی
دانشیار دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
۰۵۶۳۲۲۰۲۴۱۲

http://cv.birjand.ac.ir/ayati/fa

گوگل اسکالر
محمدرضا

محمدرضا اسدی یونسی

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
محمدرضا اسدی یونسی
استادیار دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
۳۲۲۲۱۱۰۰۱

http://cv.birjand.ac.ir/masadi/fa

گوگل اسکالر
محمد

محمد اکبری بورنگ

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
محمد اکبری بورنگ
استادیار دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
۳۲۲۲۷۰۴۴- داخلی ۲۱۶

http://cv.birjand.ac.ir/makbari/fa

گوگل اسکالر
هادی

هادی پورشافعی

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
هادی پورشافعی
دانشیار دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
۳۲۲۲۱۱۰۰۱

http://cv.birjand.ac.ir/pourshafei/fa

گوگل اسکالر
غلامحسین

غلامحسین جهانگیر

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
غلامحسین جهانگیر
استادیار دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
-

http://cv.birjand.ac.ir/jahangir/fa

گوگل اسکالر
احمد

احمد خامسان

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
احمد خامسان
دانشیار دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
۳۲۲۰۲۰۰۸

http://khamesan.mihanblog.com

گوگل اسکالر
محسن

محسن خورشید زاده

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
محسن خورشید زاده
استادیار دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
۳۲۲۲۷۰۴۲

http://cv.birjand.ac.ir/khorshidzadeh/fa

میترا

میترا راستگو مقدم

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
میترا راستگو مقدم
استادیار دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۶۶

http://cv.birjand.ac.ir/rastgoomoghadam/fa

گوگل اسکالر
محمدعلی

محمدعلی رستمی نژاد

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
محمدعلی رستمی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
۰۵۶۳۲۲۱۱۰۰۱

http://rostaminezhad.ir/

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت

حمیدرضا رویایی

علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
حمیدرضا رویایی
مربی -
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
-

http://cv.birjand.ac.ir/royaei/fa

محمدحسین

محمدحسین سالاری فر

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
محمدحسین سالاری فر
استادیار دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
۳۲۲۲۷۷۹۵

http://cv.birjand.ac.ir/salarifard/fa

گوگل اسکالر
لیلی

لیلی سیفی

دکتری
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
لیلی سیفی
استادیار دکتری
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
۳۲۲۰۲۲۰۴

https://birjand.academia.edu/LeiliSeifi

گوگل اسکالر ایپرینت
حسین

حسین شکوهی فرد

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
حسین شکوهی فرد
استادیار دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
۰۵۶۳۲۴۶۸۳۴۵

http://cv.birjand.ac.ir/shokoohifard/fa

لیلا

لیلا طالب زاده شوشتری

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
لیلا طالب زاده شوشتری
استادیار دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
۰۵۶۳۲۲۲۷۰۴۴

http://cv.birjand.ac.ir/talebzadeshoshtari/fa

فاطمه

فاطمه طاهرپور

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
فاطمه طاهرپور
استادیار دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
-

http://cv.birjand.ac.ir/ftaherpour/fa

گوگل اسکالر
علی

علی عسگری

دکتری
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
علی عسگری
استادیار دکتری
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
۰۵۶۳۲۲۱۱۰۰۱

http://www.ijschooling.com

گوگل اسکالر
محمدرضا

محمدرضا کیانی

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
محمدرضا کیانی
استادیار دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
۰۵۶۳۲۲۲۷۰۴۴

http://cv.birjand.ac.ir/kiani/fa

گوگل اسکالر
سیدنورالله

سیدنورالله نصراللهی

کارشناسی ارشد
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
سیدنورالله نصراللهی
مربی کارشناسی ارشد
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
۰۵۶۳۲۲۲۷۰۴۲

http://cv.birjand.ac.ir/nasrollahi/fa

گوگل اسکالر