نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۴۳ مورد.
عاطفه

عاطفه آجری آیسک

دکتری
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
عاطفه آجری آیسک
استادیار دکتری
- ادبیات و علوم انسانی - حقوق

http://cv.birjand.ac.ir/ajori/fa

گوگل اسکالر
محمدباقر

محمدباقر آخوندی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
محمدباقر آخوندی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۴۴ ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی

http://cv.birjand.ac.ir/akhondi/fa

فرهاد

فرهاد آذرمی آتاجان

دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم و مهندسی خاک
فرهاد آذرمی آتاجان
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - علوم و مهندسی خاک

http://cv.birjand.ac.ir/azarmi/fa

گوگل اسکالر ایپرینت
احمد

احمد آریافر

دکترای تخصصی
مهندسی - معدن
احمد آریافر
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۱۳۳ مهندسی - معدن

http://cv.birjand.ac.ir/aryafar/fa

گوگل اسکالر
محمد رضا

محمد رضا آقاابراهیمی

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
محمد رضا آقاابراهیمی
استاد دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

http://oldeng.birjand.ac.ir/epe/aghaebrahimi/

گوگل اسکالر اسکوپوس
سعید

سعید آقاجانی بازنشسته

علوم - شیمی
سعید آقاجانی بازنشسته
مربی -
- علوم - شیمی

http://cv.birjand.ac.ir/aghajani/fa

محسن

محسن آیتی

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
محسن آیتی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۴۱۲ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

http://cv.birjand.ac.ir/ayati/fa

گوگل اسکالر
فاطمه

فاطمه ابراهیمی

دکتری
علوم - فیزیک
فاطمه ابراهیمی
استاد دکتری
- علوم - فیزیک

http://cv.birjand.ac.ir/ebrahimi/fa

زهرا احمدی بروغنی

مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
زهرا احمدی بروغنی
مربی -
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

http://cv.birjand.ac.ir/brooghani/fa

سیدیوسف

سیدیوسف احمدی بروغنی

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
سیدیوسف احمدی بروغنی
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/ahmadi/fa

گوگل اسکالر
سید سعید رضا

سید سعید رضا احمدی زاده

دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
سید سعید رضا احمدی زاده
دانشیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

http://cv.birjand.ac.ir/ahmadizadeh/fa

گوگل اسکالر
وحید

وحید اربابی

فوق دكتری
مهندسی - مکانیک
وحید اربابی
استادیار فوق دكتری
- مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/varbabi/fa

گوگل اسکالر
محمدرضا

محمدرضا اسدی یونسی

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
محمدرضا اسدی یونسی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۱۱۰۰۱ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

http://cv.birjand.ac.ir/masadi/fa

گوگل اسکالر
امیر حسن

امیر حسن اسعدیان

کارشناسی ارشد
اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
امیر حسن اسعدیان
مربی کارشناسی ارشد
- اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت

http://cv.birjand.ac.ir/asadian/fa

محمد

محمد اسکندری ثانی

دکتری
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
محمد اسکندری ثانی
استادیار دکتری
- ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

http://cv.birjand.ac.ir/eskandarisani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
علیرضا

علیرضا اسلام

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
علیرضا اسلام
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی

http://cv.birjand.ac.ir/eslam/fa

سید وحید

سید وحید اسلامی

دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
سید وحید اسلامی
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - زراعت

http://cv.birjand.ac.ir/eslami/fa

گوگل اسکالر
مرتضی

مرتضی اسمعیل نژاد

دکتری
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
مرتضی اسمعیل نژاد
دانشیار دکتری
۶۲۱ ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

http://climatology.blogfa.com/

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت