نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۲۷ مورد.

هادی سریر

کشاورزی - علوم دامی
هادی سریر
دانشیار -
hsarir@birjand.ac.ir کشاورزی - علوم دامی
-

http://cv.birjand.ac.ir/sarir/fa

حمید

حمید سعادت فر

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
حمید سعادت فر
استادیار دکترای تخصصی
saadatfar@birjand.ac.ir مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
-

http://cv.birjand.ac.ir/saadatfar/fa

گوگل اسکالر

محمد سعادتی

کشاورزی - گیاهپزشکی
محمد سعادتی
استادیار -
m-saadati@birjand.ac.ir کشاورزی - گیاهپزشکی
-

http://cv.birjand.ac.ir/saadati/fa

محمدرضا سعید افخم الشعرا

منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
محمدرضا سعید افخم الشعرا
استادیار -
mafkhamoshoara@birjand.ac.ir منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
-

http://cv.birjand.ac.ir/saeedafkham/fa

علی سعیدی

مهندسی - مکانیک
علی سعیدی
استادیار -
ali.saeedi@birjand.ac.ir مهندسی - مکانیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/saeedi/fa

مهری سلیمی

علوم - شیمی
مهری سلیمی
استادیار -
msalimi@birjand.ac.ir علوم - شیمی
-

http://cv.birjand.ac.ir/salimi/fa

رضا سندروس

علوم - شیمی
رضا سندروس
استادیار -
r_sandaroos@birjand.ac.ir علوم - شیمی
-

http://cv.birjand.ac.ir/sandaroos/fa

محمد حسن سیاری زهان

کشاورزی - زراعت
محمد حسن سیاری زهان
دانشیار -
msayari@birjand.ac.ir کشاورزی - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/sayyari/fa

سیدمحمدحسین
سیدمحمدحسین سیدکاشی
دانشیار دکتری
seyedkashi@birjand.ac.ir مهندسی - مکانیک
۳۲۲۰۲۱۳۳

http://cv.birjand.ac.ir/seyedkashi

گوگل اسکالر اسکوپوس

لیلی سیفی

علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
لیلی سیفی
استادیار -
leili.seifi@birjand.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
-

http://cv.birjand.ac.ir/seifi/fa

مفید

مفید شاطری

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
مفید شاطری
استادیار دکترای تخصصی
mshateri@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
۳۲۳۴۸۱۳۳

http://cv.birjand.ac.ir/shateri/fa

اکبر

اکبر شایان سرشت

ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
اکبر شایان سرشت
دانشیار -
ashamiyan@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
-

http://cv.birjand.ac.ir/shamian/fa

رضا

رضا شریعتی نسب

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
رضا شریعتی نسب
دانشیار دکترای تخصصی
shariatinasab@birjand.ac.ir مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
-

http://cv.birjand.ac.ir/shariatinasab/fa

گوگل اسکالر

امیرکیوان شفیعی

دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر
امیرکیوان شفیعی
مربی -
keivan2612@yahoo.com دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر
-

http://cv.birjand.ac.ir/shafiei/fa

حسین شکوهی فرد

علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
حسین شکوهی فرد
استادیار -
hshokohi@birjand.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
-

http://cv.birjand.ac.ir/shokoohifard/fa

محمد علی شمسی نژاد

مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
محمد علی شمسی نژاد
دانشیار -
mshamsi@birjand.ac.ir مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
-

http://cv.birjand.ac.ir/shamsinejad/fa

محمد هادی

محمد هادی شهاب

دکتری
ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی
محمد هادی شهاب
استادیار دکتری
tshahab@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی
۳۲۲۰۲۳۰۲

http://cv.birjand.ac.ir/shahab/fa

علی شهیدی

کشاورزی - علوم و مهندسی آب
علی شهیدی
دانشیار -
ashahidi@birjand.ac.ir کشاورزی - علوم و مهندسی آب
-

http://cv.birjand.ac.ir/shahidi/fa