نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۳۳۹ مورد.
رضا

رضا شریعتی نسب

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
رضا شریعتی نسب
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

http://cv.birjand.ac.ir/shariatinasab/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
امیرکیوان

امیرکیوان شفیعی

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر
امیرکیوان شفیعی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر

http://cv.birjand.ac.ir/shafiei/fa

حسین

حسین شکوهی فرد

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
حسین شکوهی فرد
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۴۶۸۳۴۵ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

http://cv.birjand.ac.ir/shokoohifard/fa

محمد علی

محمد علی شمسی نژاد

دکتری
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
محمد علی شمسی نژاد
دانشیار دکتری
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

http://cv.birjand.ac.ir/shamsinejad/fa

محمد هادی

محمد هادی شهاب

دکتری
ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی
محمد هادی شهاب
استادیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۲ ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی

http://cv.birjand.ac.ir/shahab/fa

علی

علی شهیدی

دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
علی شهیدی
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم و مهندسی آب

http://cv.birjand.ac.ir/shahidi/fa

گوگل اسکالر
زهرا

زهرا شیرزور علی آبادی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
زهرا شیرزور علی آبادی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۱۰۱ ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی

http://cv.birjand.ac.ir/zshirzour/fa

عباس

عباس صابری نوقابی

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
عباس صابری نوقابی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

http://cv.birjand.ac.ir/saberi/fa

گوگل اسکالر
علی

علی صفوی نژاد

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
علی صفوی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۳۵۱ مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/safavinejad/fa

گوگل اسکالر

علیرضا صمدزاده

کشاورزی - زراعت
علیرضا صمدزاده
مربی -
- کشاورزی - زراعت

http://cv.birjand.ac.ir/samadzadeh/fa

محمدحسین

محمدحسین صیادی اناری

دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمدحسین صیادی اناری
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۶۸ منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

http://cv.birjand.ac.ir/sayyadi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

محمد ضابط

کشاورزی - زراعت
محمد ضابط
دانشیار -
- کشاورزی - زراعت

http://cv.birjand.ac.ir/zabet/fa

هادی ضیائی

علوم ریاضی و آمار - ریاضی
هادی ضیائی
مربی -
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

http://cv.birjand.ac.ir/hziaei/fa

لیلا

لیلا طالب زاده شوشتری

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
لیلا طالب زاده شوشتری
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۲۷۰۴۴ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

http://cv.birjand.ac.ir/talebzadeshoshtari/fa

فاطمه

فاطمه طاهرپور

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
فاطمه طاهرپور
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

http://cv.birjand.ac.ir/ftaherpour/fa

گوگل اسکالر
سید حمید

سید حمید ظهیری ممقانی

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
سید حمید ظهیری ممقانی
استاد دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۱۶۳ مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

http://cv.birjand.ac.ir/zahiri/fa

عباس

عباس عابدی

علوم - فیزیک
عباس عابدی
استادیار -
- علوم - فیزیک

http://cv.birjand.ac.ir/abedi/fa