نمایش ۱۹۹ تا ۲۱۶ مورد از کل ۳۴۳ مورد.

محمدعلی طاهری بازنشسته

ادبیات و علوم انسانی - حقوق
محمدعلی طاهری بازنشسته
استادیار -
- ادبیات و علوم انسانی - حقوق

http://cv.birjand.ac.ir/300406/fa

سید حمید

سید حمید ظهیری ممقانی

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
سید حمید ظهیری ممقانی
استاد دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۱۶۳ مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

http://cv.birjand.ac.ir/zahiri/fa

عباس

عباس عابدی

علوم - فیزیک
عباس عابدی
استادیار -
- علوم - فیزیک

http://cv.birjand.ac.ir/abedi/fa

محسن

محسن عارفی

دکتری
علوم ریاضی و آمار - آمار
محسن عارفی
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱ علوم ریاضی و آمار - آمار

http://cv.birjand.ac.ir/arefi/fa

گوگل اسکالر
مرتضی

مرتضی عراقی

دکتری
مهندسی - عمران
مرتضی عراقی
استادیار دکتری
۰۵۶۳۲۳۲۰۵۵۲ مهندسی - عمران

http://cv.birjand.ac.ir/araghi/fa

گوگل اسکالر
محمدرضا

محمدرضا عزیزی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
محمدرضا عزیزی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

http://cv.birjand.ac.ir/azizi/fa

علی

علی عسگری

دکتری
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
علی عسگری
استادیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۱۱۰۰۱ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

http://www.ijschooling.com

گوگل اسکالر

زهره علیزاده

دکتری
کشاورزی - زراعت
زهره علیزاده
استادیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - زراعت

http://cv.birjand.ac.ir/zalizadeh/fa

گوگل اسکالر
زهرا

زهرا علیزاده بیرجندی

ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
زهرا علیزاده بیرجندی
دانشیار -
- ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

http://cv.birjand.ac.ir/alizadehbirjandi/fa

هادی

هادی علیزاده نوقابی

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - آمار
هادی علیزاده نوقابی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - آمار

http://cv.birjand.ac.ir/halizadeh/fa

گوگل اسکالر
ابراهیم

ابراهیم غلامی

دکترای تخصصی
علوم - زمین شناسی
ابراهیم غلامی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۴۱ علوم - زمین شناسی

http://cv.birjand.ac.ir/gholami/fa

گوگل اسکالر

سیداحسان غیاثی

دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم دامی
سیداحسان غیاثی
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۵ ۵۳۲ ۲۸۸۹ کشاورزی - علوم دامی

http://www.drghiasi.irmasters.ir

گوگل اسکالر اسکوپوس
جلیل ا

جلیل ا فاروقی

دکتری
ادبیات و علوم انسانی - زبان
جلیل ا فاروقی
دانشیار دکتری
- ادبیات و علوم انسانی - زبان

http://cv.birjand.ac.ir/faroughi/fa

گوگل اسکالر
محمود

محمود فال سلیمان

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
محمود فال سلیمان
دانشیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

http://cv.birjand.ac.ir/falsoleyman/fa

گوگل اسکالر
غلامرضا

غلامرضا فتوحی راد

مهندسی - معدن
غلامرضا فتوحی راد
استادیار -
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۹-۵۱ مهندسی - معدن

http://cv.birjand.ac.ir/fotoohirad/fa

فرزانه

فرزانه فخر

کارشناسی ارشد
هنر - صنایع دستی
فرزانه فخر
مربی کارشناسی ارشد
- هنر - صنایع دستی

http://cv.birjand.ac.ir/fakhr/fa

حمید

حمید فرخی

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
حمید فرخی
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

http://cv.birjand.ac.ir/hfarrokhi/fa