نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۳۳۸ مورد.
حسن

حسن فرسی

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
حسن فرسی
استاد دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
-

http://cv.birjand.ac.ir/hasanfarsi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
محسن

محسن فرشاد

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
محسن فرشاد
دانشیار دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
۳۲۲۰۲۰۰۸

http://cv.birjand.ac.ir/farshad/fa

فریده

فریده فرهادی

کارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانی - زبان
فریده فرهادی
مربی کارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانی - زبان
-

http://cv.birjand.ac.ir/farhadi/fa

گوگل اسکالر
هادی

هادی فرهادیان

دکترای تخصصی
مهندسی - معدن
همایون

همایون فرهنگ فر

دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم دامی
همایون فرهنگ فر
استاد دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم دامی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲

http://cv.birjand.ac.ir/farhangfar/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
مهدی

مهدی فروزانفر

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
مهدی فروزانفر
- دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/mforouzanfar/fa

گوگل اسکالر
حسین

حسین فضائلی مقیمی

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حسین فضائلی مقیمی
دانشیار دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
-

http://cv.birjand.ac.ir/fazaeli/fa

گوگل اسکالر
رضا

رضا فلاح

دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
رضا فلاح
استادیار دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/falah/fa

گوگل اسکالر
حمیدرضا

حمیدرضا فلاحی

دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
حمیدرضا فلاحی
استادیار دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/fallahi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
حمید

حمید فلقی

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
حمید فلقی
دانشیار دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
-

http://cv.birjand.ac.ir/falaghi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
ملیحه

ملیحه فلکی

دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
ملیحه فلکی
استادیار دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
۳۲۲۵۴۰۴۱

http://cv.birjand.ac.ir/falaki/fa

محمد مهدی

محمد مهدی فیروزآبادی

دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
محمد مهدی فیروزآبادی
دانشیار دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
۲۶۶

http://cv.birjand.ac.ir/firoozabadi/fa

گوگل اسکالر

محمد قادر قادری

کشاورزی - زراعت
محمد قادر قادری
استادیار -
کشاورزی - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/ghaderi/fa

محمد

محمد قاسمی گل

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
محمد قاسمی گل
استادیار دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
-

http://cv.birjand.ac.ir/ghasemigol/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
رضا

رضا قاضی زاده

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
رضا قاضی زاده
دانشیار دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
-

http://cv.birjand.ac.ir/ghazizadeh/fa

سیدحسن

سیدحسن قالیبافان

دکتری
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
سیدحسن قالیبافان
استادیار دکتری
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
۳۲۲۰۲۳۰۱

http://cv.birjand.ac.ir/ghalibafan/fa

حمیدرضا

حمیدرضا قربانی

دکترای تخصصی
هنر - باستان شناسی
حمیدرضا قربانی
استادیار دکترای تخصصی
هنر - باستان شناسی
-

http://cv.birjand.ac.ir/hghorbani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس