نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۳۲۷ مورد.
سید مهدی

سید مهدی اصغری

ادبیات و علوم انسانی - حقوق
سید مهدی اصغری
استادیار -
smasghari@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - حقوق
-

http://cv.birjand.ac.ir/smasghari/fa

محمد رضا اصغری

کشاورزی - علوم دامی
محمد رضا اصغری
مربی -
asghari46@yahoo.com کشاورزی - علوم دامی
-

http://cv.birjand.ac.ir/masghari/fa

فیصل اطمینان

علوم - فیزیک
فیصل اطمینان
استادیار -
fetminan@birjand.ac.ir علوم - فیزیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/fetminan/fa

جواد اطمینان

علوم ریاضی و آمار - آمار
جواد اطمینان
استادیار -
jetminan@birjand.ac.ir علوم ریاضی و آمار - آمار
-

http://cv.birjand.ac.ir/etminan/fa

حسین اقدامی

علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حسین اقدامی
استادیار -
heghdami@birjand.ac.ir علوم ریاضی و آمار - ریاضی
-

http://cv.birjand.ac.ir/eghdami/fa

ابوالفضل اکبرپور

دکترای تخصصی
مهندسی - عمران
ابوالفضل اکبرپور
دانشیار دکترای تخصصی
akbarpour@birjand.ac.ir مهندسی - عمران
-

http://cv.birjand.ac.ir/394027/fa

محمد اکبری

مهندسی - عمران
محمد اکبری
استادیار -
moakbari@birjand.ac.ir مهندسی - عمران
-

http://cv.birjand.ac.ir/moakbari/fa

محمدقاسم اکبری

علوم ریاضی و آمار - آمار
محمدقاسم اکبری
دانشیار -
g_z_akbari@birjand.ac.ir علوم ریاضی و آمار - آمار
-

http://cv.birjand.ac.ir/mghakbari/fa

محمد اکبری بورنگ

علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
محمد اکبری بورنگ
استادیار -
akbaryborng2003@birjand.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
-

http://cv.birjand.ac.ir/makbari/fa

علی اله رسانی

علوم - شیمی
علی اله رسانی
استادیار -
a_allahresani@birjand.ac.ir علوم - شیمی
-

http://cv.birjand.ac.ir/alahresani/fa

محمد حسن

محمد حسن الهی زاده

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
محمد حسن الهی زاده
دانشیار دکترای تخصصی
mhelahizadeh@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
-

http://cv.birjand.ac.ir/elahizadeh/fa

حسین الیاسی

مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
حسین الیاسی
استادیار -
h_eliasi@yahoo.com مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
-

http://cv.birjand.ac.ir/elyasi/fa

حسن

حسن امامی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - زبان
حسن امامی
استادیار دکترای تخصصی
hemami@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - زبان
-

http://cv.birjand.ac.ir/emami/fa

مسعود امان

علوم ریاضی و آمار - ریاضی
مسعود امان
استادیار -
mamann@birjand.ac.ir علوم ریاضی و آمار - ریاضی
-

http://cv.birjand.ac.ir/aman/fa

بهزاد

بهزاد امیدی کاشانی

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
بهزاد امیدی کاشانی
استادیار دکترای تخصصی
bokashani@gmail.com مهندسی - مکانیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/omidi/fa

احمد امیرابادیزاده

علوم - فیزیک
احمد امیرابادیزاده
دانشیار -
aamirabadizade@birjand.ac.ir علوم - فیزیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/aamirabadizadeh/fa

مهدی امیرابادیزاده

کشاورزی - علوم و مهندسی آب
مهدی امیرابادیزاده
استادیار -
mamir692@gmail.com کشاورزی - علوم و مهندسی آب
-

http://cv.birjand.ac.ir/mamirabadizadeh/fa

محمدحسین امینی فرد

کشاورزی - باغبانی
محمدحسین امینی فرد
استادیار -
aminifard_mh55@yahoo.com کشاورزی - باغبانی
-

http://cv.birjand.ac.ir/aminifard/fa