نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۳۳۹ مورد.
علی

علی اشرفی

کارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
علی اشرفی
مربی کارشناسی ارشد
- ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

http://cv.birjand.ac.ir/ashrafi/fa

گوگل اسکالر
امیر

امیر اشرفی

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
امیر اشرفی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/a-ashrafi/fa

گوگل اسکالر
محمد رضا

محمد رضا اصغری

کارشناسی ارشد
کشاورزی - علوم دامی
محمد رضا اصغری
مربی کارشناسی ارشد
۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲-۷ کشاورزی - علوم دامی

http://cv.birjand.ac.ir/masghari/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
سید مهدی

سید مهدی اصغری

ادبیات و علوم انسانی - حقوق
سید مهدی اصغری
استادیار -
- ادبیات و علوم انسانی - حقوق

http://cv.birjand.ac.ir/smasghari/fa

فیصل

فیصل اطمینان

دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
فیصل اطمینان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - فیزیک

http://cv.birjand.ac.ir/fetminan/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
جواد

جواد اطمینان

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - آمار
جواد اطمینان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - آمار

http://cv.birjand.ac.ir/etminan/fa

گوگل اسکالر
محمداسماعیل

محمداسماعیل افضل پور بازنشسته

دکترای تخصصی
تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
محمداسماعیل افضل پور بازنشسته
استاد دکترای تخصصی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی

http://cv.birjand.ac.ir/300827/fa

حسین

حسین اقدامی

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حسین اقدامی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

http://cv.birjand.ac.ir/eghdami/fa

گوگل اسکالر
محمدقاسم

محمدقاسم اکبری

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - آمار
محمدقاسم اکبری
دانشیار دکترای تخصصی
۵۶۲ علوم ریاضی و آمار - آمار

http://cv.birjand.ac.ir/mghakbari/fa

گوگل اسکالر
محمد

محمد اکبری

دکترای تخصصی
مهندسی - عمران
محمد اکبری
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۳۲۰۵۵۲-۵۶۸ مهندسی - عمران

http://moakbari.ir

گوگل اسکالر اسکوپوس
محمد

محمد اکبری بورنگ

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
محمد اکبری بورنگ
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۷۰۴۴- داخلی ۲۱۶ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

http://cv.birjand.ac.ir/makbari/fa

گوگل اسکالر
علی

علی اله رسانی

دکترای تخصصی
علوم - شیمی
علی اله رسانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

http://cv.birjand.ac.ir/alahresani/fa

محمد حسن

محمد حسن الهی زاده

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
محمد حسن الهی زاده
دانشیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

http://cv.birjand.ac.ir/elahizadeh/fa

گوگل اسکالر
حسین

حسین الیاسی

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
حسین الیاسی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

http://cv.birjand.ac.ir/elyasi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حسن

حسن امامی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - زبان
حسن امامی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - زبان

http://cv.birjand.ac.ir/emami/fa

گوگل اسکالر
مسعود

مسعود امان

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
مسعود امان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

http://cv.birjand.ac.ir/aman/fa

گوگل اسکالر
بهزاد

بهزاد امیدی کاشانی

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
بهزاد امیدی کاشانی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/omidi/fa

گوگل اسکالر