نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۳۳۲ مورد.
محمدحسین

محمدحسین امینی فرد

دکترای تخصصی
کشاورزی - باغبانی
محمدحسین امینی فرد
استادیار دکترای تخصصی
کشاورزی - باغبانی
-

http://cv.birjand.ac.ir/aminifard/fa

علی ایزانلو

کشاورزی - زراعت
علی ایزانلو
استادیار -
کشاورزی - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/izanlou/fa

سعید

سعید ایل بیگی

دکترای تخصصی
تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
سعید ایل بیگی
دانشیار دکترای تخصصی
تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
+۹۸۵۶۳۲۲۰۲۰۴۲

http://cv.birjand.ac.ir/ilbeigi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حسین

حسین بارانی

دکترای تخصصی
هنر - فرش
حسین بارانی
دانشیار دکترای تخصصی
هنر - فرش
۰۵۶۳۲۲۲۷۲۲۵

https://orcid.org/0000-0001-9075-5447/print

گوگل اسکالر اسکوپوس

مسلم باشتنی

کشاورزی - علوم دامی
مسلم باشتنی
استاد -
کشاورزی - علوم دامی
-

http://cv.birjand.ac.ir/bashtani/fa

قدسیه باقرزاده

علوم - شیمی
احمد

احمد بخشی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
احمد بخشی
استادیار دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۷۳

http://cv.birjand.ac.ir/abakhshi/fa

محمد رضا

محمد رضا بخشی

دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
محمد رضا بخشی
استادیار دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/mbakhshi/fa

محمد علی بهدانی

دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
محمد علی بهدانی
استاد دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱

http://cv.birjand.ac.ir/behdani/fa

گوگل اسکالر
محمد

محمد بهنام فر

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
محمد بهنام فر
استاد دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
۳۲۲۰۲۳۰۱

http://cv.birjand.ac.ir/behnamfar/fa

علی

علی بهنام فرد

دکترای تخصصی
مهندسی - معدن
علی بهنام فرد
استادیار دکترای تخصصی
مهندسی - معدن
-

http://cv.birjand.ac.ir/behnamfard/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حسن

حسن بیات

دکترای تخصصی
کشاورزی - باغبانی
حسن بیات
استادیار دکترای تخصصی
کشاورزی - باغبانی
-

http://cv.birjand.ac.ir/bayat/fa

گوگل اسکالر
ابوالفضل

ابوالفضل بیجاری

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
ابوالفضل بیجاری
استادیار دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
-

https://sites.google.com/site/abolfazlbijari/

محمد علی

محمد علی بیدختی

دکترای تخصصی
هنر - صنایع دستی
محمد علی بیدختی
استادیار دکترای تخصصی
هنر - صنایع دستی
-

http://cv.birjand.ac.ir/bidokhti/fa

سهیل پارسا

کشاورزی - زراعت
سهیل پارسا
استادیار -
کشاورزی - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/parsa/fa

صادق پاسبان

دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر
صادق پاسبان
مربی -
دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر
-

http://cv.birjand.ac.ir/pasban/fa

آرزو

آرزو پایدارفرد

دکترای تخصصی
هنر - هنر اسلامی
آرزو پایدارفرد
استادیار دکترای تخصصی
هنر - هنر اسلامی
-

http://cv.birjand.ac.ir/paydarfard/fa

رضا پژوهش

علوم - فیزیک
رضا پژوهش
دانشیار -
علوم - فیزیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/pazhouhesh/fa