نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۳۳۹ مورد.
احمد

احمد امیرابادیزاده

دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
احمد امیرابادیزاده
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم - فیزیک

http://cv.birjand.ac.ir/aamirabadizadeh/fa

گوگل اسکالر
مهدی

مهدی امیرابادیزاده

دکتری
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
مهدی امیرابادیزاده
استادیار دکتری
- کشاورزی - علوم و مهندسی آب

http://cv.birjand.ac.ir/mamirabadizadeh/fa

محمدحسین

محمدحسین امینی فرد

دکترای تخصصی
کشاورزی - باغبانی
محمدحسین امینی فرد
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - باغبانی

http://cv.birjand.ac.ir/aminifard/fa

گوگل اسکالر
علی

علی ایزانلو

دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
علی ایزانلو
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱-۹ کشاورزی - زراعت

http://cv.birjand.ac.ir/izanlou/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
سعید

سعید ایل بیگی

دکترای تخصصی
تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
سعید ایل بیگی
دانشیار دکترای تخصصی
+۹۸۵۶۳۲۲۰۲۰۴۲ تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی

http://cv.birjand.ac.ir/ilbeigi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حسین

حسین بارانی

دکترای تخصصی
هنر - فرش
حسین بارانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۲۷۲۲۵ هنر - فرش

https://orcid.org/0000-0001-9075-5447/print

گوگل اسکالر اسکوپوس
مسلم

مسلم باشتنی

دکتری
کشاورزی - علوم دامی
مسلم باشتنی
استاد دکتری
۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - علوم دامی

http://cv.birjand.ac.ir/bashtani/fa

گوگل اسکالر

قدسیه باقرزاده

علوم - شیمی
احمد

احمد بخشی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
احمد بخشی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۷۳ ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی

http://cv.birjand.ac.ir/abakhshi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
محمد رضا

محمد رضا بخشی

دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
محمد رضا بخشی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - زراعت

http://cv.birjand.ac.ir/mbakhshi/fa

گوگل اسکالر
محمد علی

محمد علی بهدانی

دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
محمد علی بهدانی
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - زراعت

http://cv.birjand.ac.ir/behdani/fa

گوگل اسکالر
محمد

محمد بهنام فر

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
محمد بهنام فر
استاد دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

http://cv.birjand.ac.ir/behnamfar/fa

گوگل اسکالر
علی

علی بهنام فرد

دکترای تخصصی
مهندسی - معدن
علی بهنام فرد
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - معدن

http://cv.birjand.ac.ir/behnamfard/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حسن

حسن بیات

دکترای تخصصی
کشاورزی - باغبانی
حسن بیات
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - باغبانی

http://cv.birjand.ac.ir/bayat/fa

گوگل اسکالر ایپرینت
ابوالفضل

ابوالفضل بیجاری

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
ابوالفضل بیجاری
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://sites.google.com/site/abolfazlbijari/

گوگل اسکالر اسکوپوس
محمد علی

محمد علی بیدختی

دکترای تخصصی
هنر - صنایع دستی
محمد علی بیدختی
استادیار دکترای تخصصی
- هنر - صنایع دستی

http://cv.birjand.ac.ir/bidokhti/fa

سهیل

سهیل پارسا

دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
سهیل پارسا
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱-۹ کشاورزی - زراعت

http://cv.birjand.ac.ir/parsa/fa

گوگل اسکالر
صادق

صادق پاسبان

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر
صادق پاسبان
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر

http://daneshjooyar.com

گوگل اسکالر