نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۳۲۷ مورد.

علی ایزانلو

کشاورزی - زراعت
علی ایزانلو
استادیار -
a.izanloo@birjand.ac.ir کشاورزی - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/izanlou/fa

سعید ایل بیگی

تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
سعید ایل بیگی
دانشیار -
silbeigi@birjand.ac.ir تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
-

http://cv.birjand.ac.ir/ilbeigi/fa

حسین

حسین بارانی

دکترای تخصصی
هنر - فرش
حسین بارانی
دانشیار دکترای تخصصی
barani_aut@yahoo.com هنر - فرش
۰۵۶۳۲۲۲۷۲۲۵

https://orcid.org/0000-0001-9075-5447/print

گوگل اسکالر اسکوپوس

مسلم باشتنی

کشاورزی - علوم دامی
مسلم باشتنی
استاد -
mbashtani@birjand.ac.ir کشاورزی - علوم دامی
-

http://cv.birjand.ac.ir/bashtani/fa

قدسیه باقرزاده

علوم - شیمی
قدسیه باقرزاده
دانشیار -
gbagherzade@gmail.com علوم - شیمی
-

http://cv.birjand.ac.ir/bagherzadeh/fa

احمد

احمد بخشی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
احمد بخشی
استادیار دکترای تخصصی
bakhshi@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۷۳

http://cv.birjand.ac.ir/abakhshi/fa

محمد رضا بخشی

کشاورزی - زراعت
محمد رضا بخشی
استادیار -
mbakhshi@birjand.ac.ir کشاورزی - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/mbakhshi/fa

محمد علی بهدانی

کشاورزی - زراعت
محمد علی بهدانی
استاد -
mabehdani@birjand.ac.ir کشاورزی - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/behdani/fa

محمد بهنام فر

ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
محمد بهنام فر
استاد -
mbehnamfar@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
-

http://cv.birjand.ac.ir/behnamfar/fa

علی بهنام فرد

مهندسی - معدن
علی بهنام فرد
استادیار -
behnamfard@birjand.ac.ir مهندسی - معدن
-

http://cv.birjand.ac.ir/behnamfard/fa

حسن بیات

کشاورزی - باغبانی
حسن بیات
استادیار -
hassanbayat@birjand.ac.ir کشاورزی - باغبانی
-

http://cv.birjand.ac.ir/bayat/fa

ابوالفضل

ابوالفضل بیجاری

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
ابوالفضل بیجاری
استادیار دکترای تخصصی
a.bijari@gmail.com مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
-

https://sites.google.com/site/abolfazlbijari/

محمد علی بیدختی

هنر - صنایع دستی
محمد علی بیدختی
استادیار -
mabidokhti@birjand.ac.ir هنر - صنایع دستی
-

http://cv.birjand.ac.ir/bidokhti/fa

سهیل پارسا

کشاورزی - زراعت
سهیل پارسا
استادیار -
sparsa@birjand.ac.ir کشاورزی - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/parsa/fa

صادق پاسبان

دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر
صادق پاسبان
مربی -
sadegh.info@gmail.com دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر
-

http://cv.birjand.ac.ir/pasban/fa

آرزو

آرزو پایدارفرد

دکترای تخصصی
هنر - هنر اسلامی
آرزو پایدارفرد
مربی دکترای تخصصی
a.paydarfard@birjand.ac.ir هنر - هنر اسلامی
-

http://cv.birjand.ac.ir/paydarfard/fa

رضا پژوهش

علوم - فیزیک
رضا پژوهش
دانشیار -
rpazhouhesh@birjand.ac.ir علوم - فیزیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/pazhouhesh/fa

مهدی پناهی

علوم ریاضی و آمار - ریاضی
مهدی پناهی
استادیار -
mpanahi@birjand.ac.ir علوم ریاضی و آمار - ریاضی
-

http://cv.birjand.ac.ir/panahi/fa