نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۳۳۹ مورد.
آرزو

آرزو پایدارفرد

دکترای تخصصی
هنر - هنر اسلامی
آرزو پایدارفرد
استادیار دکترای تخصصی
- هنر - هنر اسلامی

http://cv.birjand.ac.ir/paydarfard/fa

گوگل اسکالر
رضا

رضا پژوهش

دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
مهدی

مهدی پناهی

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
مهدی پناهی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

http://cv.birjand.ac.ir/panahi/fa

سمیرا

سمیرا پور

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
سمیرا پور
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی

http://cv.birjand.ac.ir/spour/fa

علیرضا

علیرضا پورخباز

دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
علیرضا پورخباز
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۳ منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

http://cv.birjand.ac.ir/pourkhabbaz/fa

گوگل اسکالر
محسن

محسن پوررضا بیلندی

دکتری
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
محسن پوررضا بیلندی
استادیار دکتری
- کشاورزی - علوم و مهندسی آب

http://cv.birjand.ac.ir/pourreza/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
هادی

هادی پورشافعی

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
هادی پورشافعی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۱۱۰۰۱ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

http://cv.birjand.ac.ir/pourshafei/fa

گوگل اسکالر
سید محمد

سید محمد تاجبخش فخرآبادی

دکتری
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
سید محمد تاجبخش فخرآبادی
استادیار دکتری
- منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری

http://cv.birjand.ac.ir/tajbakhsh/fa

مهران

مهران تقی پور گرجی کلایی

دکتری
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
مهران تقی پور گرجی کلایی
استادیار دکتری
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://ir.linkedin.com/in/mehrantaghipour

گوگل اسکالر اسکوپوس
مهدی

مهدی تورانی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی فردوس - قدرت
مهدی تورانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ دانشکده فنی فردوس - قدرت

http://cv.birjand.ac.ir/tourani

گوگل اسکالر
مرضیه

مرضیه ثاقب جو

دکترای تخصصی
تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
مرضیه ثاقب جو
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۲ تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی

http://cv.birjand.ac.ir/saghebjou/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
علی

علی ثقه الاسلامی

تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
علی ثقه الاسلامی
استادیار -
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی

http://cv.birjand.ac.ir/seghatoleslami/fa

مجید

مجید جامی الاحمدی

دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
مجید جامی الاحمدی
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - زراعت

http://cv.birjand.ac.ir/jamiahmadi/fa

گوگل اسکالر
علیرضا

علیرضا جانفدا

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
علیرضا جانفدا
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۱۰۴ علوم ریاضی و آمار - ریاضی

http://cv.birjand.ac.ir/janfada/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
معصومه

معصومه جعفرپور

دکترای تخصصی
علوم - شیمی
معصومه جعفرپور
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

http://cv.birjand.ac.ir/jafarpour/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سارا

سارا جمهوری

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - آمار
سارا جمهوری
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۰۲۳۰۱ داخلی ۲۸۴ علوم ریاضی و آمار - آمار

http://cv.birjand.ac.ir/jomhoori/fa

گوگل اسکالر
غلامحسین

غلامحسین جهانگیر

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
غلامحسین جهانگیر
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی

http://cv.birjand.ac.ir/jahangir/fa

گوگل اسکالر
مهدی

مهدی جهانی

دکتری
کشاورزی - گیاهپزشکی
مهدی جهانی
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲ کشاورزی - گیاهپزشکی

http://cv.birjand.ac.ir/jahani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس