نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۳۲۷ مورد.
سمیرا

سمیرا پور

دکتری
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
سمیرا پور
استادیار دکتری
s.pour@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
-

http://cv.birjand.ac.ir/spour/fa

علیرضا پورخباز

منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
علیرضا پورخباز
دانشیار -
apourkhabbaz@birjand.ac.ir منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
-

http://cv.birjand.ac.ir/pourkhabbaz/fa

محسن پوررضا بیلندی

دکتری
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
محسن پوررضا بیلندی
استادیار دکتری
mohsen.pourreza@gmail.com کشاورزی - علوم و مهندسی آب
-

http://cv.birjand.ac.ir/pourreza/fa

گوگل اسکالر

هادی پورشافعی

علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
هادی پورشافعی
دانشیار -
hpourshafei@birjand.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
-

http://cv.birjand.ac.ir/pourshafei/fa

سید محمد تاجبخش فخرآبادی

منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
سید محمد تاجبخش فخرآبادی
استادیار -
Tajbakhsh.m@gmail.com منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
-

http://cv.birjand.ac.ir/tajbakhsh/fa

مهران

مهران تقی پور گرجی کلایی

دکتری
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
مهران تقی پور گرجی کلایی
استادیار دکتری
mtaghipour@birjand.ac.ir مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
-

https://ir.linkedin.com/in/mehrantaghipour

گوگل اسکالر
مهدی

مهدی تورانی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی فردوس - قدرت
مهدی تورانی
استادیار دکترای تخصصی
tourani_mahdi@yahoo.com دانشکده فنی فردوس - قدرت
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱

http://cv.birjand.ac.ir/tourani

گوگل اسکالر

مرضیه ثاقب جو

تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
مرضیه ثاقب جو
دانشیار -
m_saghebjoo@birjand.ac.ir تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
-

http://cv.birjand.ac.ir/saghebjou/fa

علی ثقه الاسلامی

تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
علی ثقه الاسلامی
استادیار -
aseghatoleslami@birjand.ac.ir تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
-

http://cv.birjand.ac.ir/seghatoleslami/fa

مجید جامی الاحمدی

کشاورزی - زراعت
مجید جامی الاحمدی
دانشیار -
mjamialahmadi@birjand.ac.ir کشاورزی - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/jamiahmadi/fa

علیرضا جانفدا

علوم ریاضی و آمار - ریاضی
علیرضا جانفدا
استادیار -
ajanfada@birjand.ac.ir علوم ریاضی و آمار - ریاضی
-

http://cv.birjand.ac.ir/janfada/fa

معصومه جعفرپور

علوم - شیمی
معصومه جعفرپور
دانشیار -
mjafarpour@birjand.ac.ir علوم - شیمی
-

http://cv.birjand.ac.ir/jafarpour/fa

سارا جمهوری

علوم ریاضی و آمار - آمار
سارا جمهوری
استادیار -
sjomhoori@birjand.ac.ir علوم ریاضی و آمار - آمار
-

http://cv.birjand.ac.ir/jomhoori/fa

غلامحسین جهانگیر

علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
غلامحسین جهانگیر
استادیار -
hjahangeer48@gmail.com علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
-

http://cv.birjand.ac.ir/jahangir/fa

مهدی جهانی

کشاورزی - گیاهپزشکی
مهدی جهانی
دانشیار -
mjahani@birjand.ac.ir کشاورزی - گیاهپزشکی
-

http://cv.birjand.ac.ir/jahani/fa

فاطمه جهانی شکیب

منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
فاطمه جهانی شکیب
استادیار -
jahanishakib@birjand.ac.ir منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
-

http://cv.birjand.ac.ir/jahanishakib/fa

سپیده جوانشیر

مهندسی - معدن
سپیده جوانشیر
استادیار -
sjavanshir@birjand.ac.ir مهندسی - معدن
-

http://cv.birjand.ac.ir/javanshir/fa

محمد جوانشیر گیو

مهندسی - معدن
محمد جوانشیر گیو
استادیار -
mjavanshir@birjand.ac.ir مهندسی - معدن
-

http://cv.birjand.ac.ir/javanshirgiv/fa