نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۳۳۹ مورد.
فاطمه

فاطمه جهانی شکیب

دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
فاطمه جهانی شکیب
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

http://cv.birjand.ac.ir/jahanishakib/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
سپیده

سپیده جوانشیر

دکترای تخصصی
مهندسی - معدن
سپیده جوانشیر
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۵۰-۳۴۶ مهندسی - معدن

http://cv.birjand.ac.ir/javanshir/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
محمد

محمد جوانشیر گیو

دکترای تخصصی
مهندسی - معدن
محمد جوانشیر گیو
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۱۳۳۳ مهندسی - معدن

http://cv.birjand.ac.ir/javanshirgiv/fa

جواد

جواد چزگی

دکترای تخصصی
اموزشکده کشاورزی سرایان - مرتع
جواد چزگی
استادیار دکترای تخصصی
- اموزشکده کشاورزی سرایان - مرتع

https://www.researchgate.net/profile/Javad_Chezgi3

گوگل اسکالر

امین چمنی

مهندسی - معدن
امین چمنی
استادیار -
- مهندسی - معدن

http://cv.birjand.ac.ir/chamani/fa

مجید

مجید چهکندی

دکتری
علوم ریاضی و آمار - آمار
مجید چهکندی
استادیار دکتری
- علوم ریاضی و آمار - آمار

http://cv.birjand.ac.ir/chahkandi/fa

گوگل اسکالر
احمد

احمد حاجی زاده

کارشناسی ارشد
علوم - شیمی
احمد حاجی زاده
مربی کارشناسی ارشد
- علوم - شیمی

http://cv.birjand.ac.ir/ahajizadeh/fa

محمدامین

محمدامین حاجی زاده

کارشناسی ارشد
هنر - فرش
محمود

محمود حاجیانی

منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمود حاجیانی
استادیار -
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۶۸ منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

http://cv.birjand.ac.ir/hajiani/fa

سعید

سعید حدیدی مود

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
سعید حدیدی مود
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/hadidimoud/fa

علی

علی حسن آبادی

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
علی حسن آبادی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/hasanabadi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حسن

حسن حسن پور

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حسن حسن پور
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

http://cv.birjand.ac.ir/hasanpour/fa

گوگل اسکالر
حسن

حسن حسن زاده

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
حسن حسن زاده
دانشیار دکترای تخصصی
Ex. Number ۳۹۷ , ۳۲۲۰۲۰۴۹-۵۱ مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/hasanzadeh/fa

گوگل اسکالر
محبوبه سادات

محبوبه سادات حسین زاده

دکترای تخصصی
علوم - زیست شناسی
محبوبه سادات حسین زاده
استادیار دکترای تخصصی
۳۰۱ علوم - زیست شناسی

http://cv.birjand.ac.ir/hosseinzadeh/fa

گوگل اسکالر
محمد حسین

محمد حسین حسینی

دکتری
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
محمد حسین حسینی
استادیار دکتری
۲۷۶ علوم ریاضی و آمار - ریاضی

http://cv.birjand.ac.ir/mhhosseini/fa

گوگل اسکالر
سید محمد

سید محمد حسینی

دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم دامی
سید محمد حسینی
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم دامی

http://cv.birjand.ac.ir/smhosseini/fa

گوگل اسکالر
سیده عاطفه

سیده عاطفه حسینی

دکترای تخصصی
کشاورزی - گیاهپزشکی
سیده عاطفه حسینی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲ کشاورزی - گیاهپزشکی

http://cv.birjand.ac.ir/ahosseini/fa

گوگل اسکالر