نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۳۲۷ مورد.

جواد چزگی

اموزشکده کشاورزی سرایان - مرتع
جواد چزگی
استادیار -
chezgi@birjand.ac.ir اموزشکده کشاورزی سرایان - مرتع
-

http://cv.birjand.ac.ir/chezgi/fa

امین چمنی

مهندسی - معدن
امین چمنی
استادیار -
aminchamani@birjand.ac.ir مهندسی - معدن
-

http://cv.birjand.ac.ir/chamani/fa

مجید چهکندی

علوم ریاضی و آمار - آمار
مجید چهکندی
استادیار -
mchahkandi@birjand.ac.ir علوم ریاضی و آمار - آمار
-

http://cv.birjand.ac.ir/chahkandi/fa

محمدامین

محمدامین حاجی زاده

کارشناسی ارشد
هنر - فرش
محمدامین حاجی زاده
مربی کارشناسی ارشد
ma.hajiizadeh@gmail.com هنر - فرش
-

http://cv.birjand.ac.ir/mhajizadeh/fa

گوگل اسکالر

محمود حاجیانی

منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمود حاجیانی
استادیار -
hajiani@birjand.ac.ir منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
-

http://cv.birjand.ac.ir/hajiani/fa

سعید حدیدی مود

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
سعید حدیدی مود
استادیار دکترای تخصصی
s.hadidimoud@gmail.com مهندسی - مکانیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/hadidimoud/fa

وحیده

وحیده حسامی

هنر - فرش
وحیده حسامی
مربی -
hesami83@yahoo.com هنر - فرش
-

http://cv.birjand.ac.ir/hesami/fa

علی

علی حسن آبادی

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
علی حسن آبادی
استادیار دکترای تخصصی
ali.hasanabadi@gmail.com مهندسی - مکانیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/hasanabadi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

حسن حسن پور

علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حسن حسن پور
استادیار -
hhassanpour@birjand.ac.ir علوم ریاضی و آمار - ریاضی
-

http://cv.birjand.ac.ir/hasanpour/fa

حسن حسن زاده

مهندسی - مکانیک
حسن حسن زاده
دانشیار -
- مهندسی - مکانیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/hasanzadeh/fa

محمد حسین حسینی

علوم ریاضی و آمار - ریاضی
محمد حسین حسینی
استادیار -
mhhosseini@birjand.ac.ir علوم ریاضی و آمار - ریاضی
-

http://cv.birjand.ac.ir/mhhosseini/fa

سیده عاطفه حسینی

کشاورزی - گیاهپزشکی
سیده عاطفه حسینی
استادیار -
hosseini.sa18@gmail.com کشاورزی - گیاهپزشکی
-

http://cv.birjand.ac.ir/ahosseini/fa

سیدحسن

سیدحسن حسینی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
سیدحسن حسینی
استادیار دکترای تخصصی
sh.hosseini@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
-

http://cv.birjand.ac.ir/hhossini/fa

سید محمد حسینی

کشاورزی - علوم دامی
سید محمد حسینی
دانشیار -
shosseini@birjand.ac.ir کشاورزی - علوم دامی
-

http://cv.birjand.ac.ir/smhosseini/fa

سید جواد حسینی واشان

کشاورزی - علوم دامی
سید جواد حسینی واشان
دانشیار -
jhosseiniv@birjand.ac.ir کشاورزی - علوم دامی
-

http://cv.birjand.ac.ir/hosseinivashan/fa

عبدالرحیم حقدادی

ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
عبدالرحیم حقدادی
استادیار -
ahaghdadi@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
-

http://cv.birjand.ac.ir/haghdadi/fa

حسین حمامی

کشاورزی - زراعت
حسین حمامی
استادیار -
hhammami@birjand.ac.ir کشاورزی - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/hamami/fa

سمیه

سمیه حمیدی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
سمیه حمیدی
استادیار دکترای تخصصی
somaye.hamidi@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
-

http://cv.birjand.ac.ir/hamidi/fa