نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۳۳۹ مورد.
سیدحسن

سیدحسن حسینی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
سیدحسن حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

http://cv.birjand.ac.ir/hhossini/fa

سید جواد

سید جواد حسینی واشان

دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم دامی
عبدالرحیم

عبدالرحیم حقدادی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
عبدالرحیم حقدادی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

http://cv.birjand.ac.ir/haghdadi/fa

حسین حمامی

دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
حسین حمامی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - زراعت

http://cv.birjand.ac.ir/hamami/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سمیه

سمیه حمیدی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
سمیه حمیدی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی

http://cv.birjand.ac.ir/hamidi/fa

جواد

جواد خادم

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
جواد خادم
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/khadem/fa

گوگل اسکالر
عباس

عباس خاشعی سیوکی

دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
عباس خاشعی سیوکی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - علوم و مهندسی آب

http://cv.birjand.ac.ir/khashei/fa

گوگل اسکالر
احمد

احمد خامسان

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
احمد خامسان
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۰۸ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

http://khamesan.mihanblog.com

گوگل اسکالر
روح الله

روح الله خانی

دکترای تخصصی
علوم - شیمی
روح الله خانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

http://cv.birjand.ac.ir/khani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
محمد

محمد خراشادی زاده

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - آمار
سید محمد

سید محمد خراشادیزاده

دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
سید محمد خراشادیزاده
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۴۲۱۶۸۰ علوم - فیزیک

http://cv.birjand.ac.ir/smkhorashadizadeh/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

سعید خراشادیزاده

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
سعید خراشادیزاده
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

http://cv.birjand.ac.ir/skhorashadizadeh/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
احمد رضا

احمد رضا خزاعی

دکترای تخصصی
علوم - زمین شناسی
احمد رضا خزاعی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم - زمین شناسی

http://cv.birjand.ac.ir/khazaei/fa

شیرزاد

شیرزاد خزایی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
شیرزاد خزایی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

http://cv.birjand.ac.ir/shkhazaee/fa

حسین

حسین خزیمه نژاد

دکتری
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
حسین خزیمه نژاد
دانشیار دکتری
۳۲۲۰۲۲۹۱ کشاورزی - علوم و مهندسی آب

http://cv.birjand.ac.ir/khozeymehnezhad/fa

گوگل اسکالر
سامیه

سامیه خسروی

کارشناسی ارشد
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
سامیه خسروی
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

http://cv.birjand.ac.ir/skhosravi/fa

گوگل اسکالر
احمد

احمد خسروی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
احمد خسروی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - حقوق

http://cv.birjand.ac.ir/akhosravi/fa

گوگل اسکالر
محمد حسین

محمد حسین خسروی

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
محمد حسین خسروی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

http://mhkhosravi.ir

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید