نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۳۳۸ مورد.
سیدحسن

سیدحسن حسینی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
سیدحسن حسینی
استادیار دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
-

http://cv.birjand.ac.ir/hhossini/fa

سید جواد

سید جواد حسینی واشان

دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم دامی
عبدالرحیم

عبدالرحیم حقدادی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
عبدالرحیم حقدادی
استادیار دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
۳۲۲۰۲۳۰۱

http://cv.birjand.ac.ir/haghdadi/fa

حسین حمامی

دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
حسین حمامی
استادیار دکترای تخصصی
کشاورزی - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/hamami/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سمیه

سمیه حمیدی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
سمیه حمیدی
استادیار دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
-

http://cv.birjand.ac.ir/hamidi/fa

جواد

جواد خادم

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
جواد خادم
دانشیار دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/khadem/fa

گوگل اسکالر
عباس

عباس خاشعی سیوکی

دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
عباس خاشعی سیوکی
دانشیار دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱

http://cv.birjand.ac.ir/khashei/fa

گوگل اسکالر
احمد

احمد خامسان

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
احمد خامسان
دانشیار دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
۳۲۲۰۲۰۰۸

http://khamesan.mihanblog.com

گوگل اسکالر
روح الله

روح الله خانی

دکترای تخصصی
علوم - شیمی
روح الله خانی
استادیار دکترای تخصصی
علوم - شیمی
-

http://cv.birjand.ac.ir/khani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
محمد

محمد خراشادی زاده

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - آمار
سید محمد

سید محمد خراشادیزاده

دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
سید محمد خراشادیزاده
دانشیار دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
۰۵۶۳۲۴۲۱۶۸۰

http://cv.birjand.ac.ir/smkhorashadizadeh/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

سعید خراشادیزاده

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
سعید خراشادیزاده
استادیار دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
-

http://cv.birjand.ac.ir/skhorashadizadeh/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
احمد رضا

احمد رضا خزاعی

دکترای تخصصی
علوم - زمین شناسی
احمد رضا خزاعی
دانشیار دکترای تخصصی
علوم - زمین شناسی
-

http://cv.birjand.ac.ir/khazaei/fa

شیرزاد

شیرزاد خزایی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
شیرزاد خزایی
استادیار دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
-

http://cv.birjand.ac.ir/shkhazaee/fa

حسین

حسین خزیمه نژاد

دکتری
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
حسین خزیمه نژاد
دانشیار دکتری
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
۳۲۲۰۲۲۹۱

http://cv.birjand.ac.ir/khozeymehnezhad/fa

گوگل اسکالر
سامیه

سامیه خسروی

کارشناسی ارشد
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
سامیه خسروی
مربی کارشناسی ارشد
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
-

http://cv.birjand.ac.ir/skhosravi/fa

گوگل اسکالر
احمد

احمد خسروی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
احمد خسروی
استادیار دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
-

http://cv.birjand.ac.ir/akhosravi/fa

مسلم

مسلم خسروی زارگز

کارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
مسلم خسروی زارگز
مربی کارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
۳۲۲۰۲۰۴۹

http://cv.birjand.ac.ir/mkhosravi/fa