نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۳۲۷ مورد.

جواد خادم

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
جواد خادم
دانشیار دکترای تخصصی
jkhadem49@yahoo.com مهندسی - مکانیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/khadem/fa

عباس خاشعی سیوکی

دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
عباس خاشعی سیوکی
دانشیار دکترای تخصصی
abbaskhashei@yahoo.com کشاورزی - علوم و مهندسی آب
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱

http://cv.birjand.ac.ir/khashei/fa

گوگل اسکالر
احمد

احمد خامسان

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
احمد خامسان
دانشیار دکترای تخصصی
a.khamesan@gmail.com علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
۳۲۲۰۲۰۰۸

http://khamesan.mihanblog.com

روح الله خانی

علوم - شیمی
روح الله خانی
استادیار -
Rouhollah.Khani@birjand.ac.ir علوم - شیمی
-

http://cv.birjand.ac.ir/khani/fa

محمد

محمد خراشادی زاده

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - آمار
محمد خراشادی زاده
استادیار دکترای تخصصی
khorashadi_s80@yahoo.com علوم ریاضی و آمار - آمار
-

http://cv.birjand.ac.ir/mkhorashadizadeh/fa

گوگل اسکالر
سید محمد خراشادیزاده
دانشیار -
smkhorashadi@birjand.ac.ir علوم - فیزیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/smkhorashadizadeh/fa

سعید خراشادیزاده

مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
سعید خراشادیزاده
استادیار -
saeedkhorashadizadeh@gmail.com مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
-

http://cv.birjand.ac.ir/skhorashadizadeh/fa

گوگل اسکالر

احمد رضا خزاعی

علوم - زمین شناسی
احمد رضا خزاعی
دانشیار -
arkhazaei@birjand.ac.ir علوم - زمین شناسی
-

http://cv.birjand.ac.ir/khazaei/fa

شیرزاد

شیرزاد خزایی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
شیرزاد خزایی
استادیار دکترای تخصصی
shirzad.khazaei@yahoo.com ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
-

http://cv.birjand.ac.ir/shkhazaee/fa

حسین

حسین خزیمه نژاد

دکتری
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
حسین خزیمه نژاد
دانشیار دکتری
hkhozeymeh@yahoo.com کشاورزی - علوم و مهندسی آب
۳۲۲۰۲۲۹۱

http://cv.birjand.ac.ir/khozeymehnezhad/fa

احمد

احمد خسروی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
احمد خسروی
استادیار دکترای تخصصی
a.khosravi@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - حقوق
-

http://cv.birjand.ac.ir/akhosravi/fa

سامیه خسروی

مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
سامیه خسروی
مربی -
samiyehkhosravi@yahoo.com مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
-

http://cv.birjand.ac.ir/skhosravi/fa

مسلم خسروی زارگز

ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
مسلم خسروی زارگز
مربی -
moslem.khosravy@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
-

http://cv.birjand.ac.ir/mkhosravi/fa

محمد مهدی خطیب

علوم - زمین شناسی
محمد مهدی خطیب
استاد -
mkhatib@birjand.ac.ir علوم - زمین شناسی
-

http://cv.birjand.ac.ir/khatib/fa

محسن

محسن خطیبی نیا

دکتری
مهندسی - عمران
محسن خطیبی نیا
دانشیار دکتری
m.khatibinia@gmail.com مهندسی - عمران
۵۲۳

http://cv.birjand.ac.ir/khatibinia/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
مجتبی

مجتبی خلیفه

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
مجتبی خلیفه
استادیار دکترای تخصصی
khalife_m@yahoo.com ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
-

http://cv.birjand.ac.ir/khalifeh/fa

سیدمحمدرضا

سیدمحمدرضا خلیل نژاد

دکترای تخصصی
هنر - صنایع دستی
سیدمحمدرضا خلیل نژاد
استادیار دکترای تخصصی
sm.khalilnejad@gmail.com هنر - صنایع دستی
۰۵۶۳۲۲۲۷۰۴۴

http://cv.birjand.ac.ir/mkhalilnezhad/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

سیدمحمدرضا خلیل نژاد(غیرفعال2

اموزشکده کشاورزی سرایان - محیط زیست
سیدمحمدرضا خلیل نژاد(غیرفعال2
- -
390057@birjand.ac.ir اموزشکده کشاورزی سرایان - محیط زیست
-

http://cv.birjand.ac.ir/390057/fa