نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۳۴۳ مورد.
محمدجواد

محمدجواد ذوقی

دکترای تخصصی
مهندسی - عمران
محمدجواد ذوقی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - عمران

http://cv.birjand.ac.ir/zoghi/fa

گوگل اسکالر

سید حسین رئیس السادات بازنشسته

ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
سید حسین رئیس السادات بازنشسته
استاد -
- ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

http://cv.birjand.ac.ir/300373/fa

حیدر

حیدر رئیسی

دکترای تخصصی
علوم - شیمی
حیدر رئیسی
استاد دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

http://cv.birjand.ac.ir/raeisi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
میترا

میترا راستگو مقدم

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
میترا راستگو مقدم
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۶۶ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

http://cv.birjand.ac.ir/rastgoomoghadam/fa

گوگل اسکالر
عمران

عمران راستی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
عمران راستی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

http://cv.birjand.ac.ir/rasti/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
مهدی

مهدی راغبی

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
مهدی راغبی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۰۲۰۴۹ مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/raghebi/fa

گوگل اسکالر
محمدمهدی

محمدمهدی ربیعه

دکترای تخصصی
کشاورزی - گیاهپزشکی
محمدمهدی ربیعه
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - گیاهپزشکی

http://cv.birjand.ac.ir/rabie/fa

گوگل اسکالر
امید

امید ربیعی مطلق

علوم ریاضی و آمار - ریاضی
امید ربیعی مطلق
دانشیار -
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

http://cv.birjand.ac.ir/rabiei/fa

گوگل اسکالر
محمد جواد

محمد جواد رحیم دل

دکترای تخصصی
مهندسی - معدن
محمد جواد رحیم دل
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - معدن

http://cv.birjand.ac.ir/rahimdel/fa

گوگل اسکالر
سید مهدی

سید مهدی رحیمی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
سید مهدی رحیمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۹۱۵۱۶۳۹۴۵۸ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

http://cv.birjand.ac.ir/rahimi/fa

گوگل اسکالر
مسلم

مسلم رستم پور

دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
مسلم رستم پور
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۶۶ منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری

http://cv.birjand.ac.ir/rostampour/fa

محمدعلی

محمدعلی رستمی نژاد

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
محمدعلی رستمی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۱۱۰۰۱ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

http://rostaminezhad.ir/

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
مجید

مجید رضائی

دکتری
علوم ریاضی و آمار - آمار
مجید رضائی
دانشیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۱ علوم ریاضی و آمار - آمار

http://cv.birjand.ac.ir/mjrezaei/fa

گوگل اسکالر
محمدرضا

محمدرضا رضائی

دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمدرضا رضائی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۶۸ منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

http://cv.birjand.ac.ir/mrezaei/fa

گوگل اسکالر
علی

علی رضائی

ادبیات و علوم انسانی - حقوق
علی رضائی
استادیار -
- ادبیات و علوم انسانی - حقوق

http://cv.birjand.ac.ir/arezaei/fa

محمدرضا

محمدرضا رضائیان دلوئی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - زبان
محمدرضا رضائیان دلوئی
استادیار دکترای تخصصی
۶۲۸ ادبیات و علوم انسانی - زبان

http://cv.birjand.ac.ir/rezaeiandelouei/fa

گوگل اسکالر