نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۳۳۸ مورد.
حیدر

حیدر رئیسی

دکترای تخصصی
علوم - شیمی
حیدر رئیسی
استاد دکترای تخصصی
علوم - شیمی
-

http://cv.birjand.ac.ir/raeisi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
میترا

میترا راستگو مقدم

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
میترا راستگو مقدم
استادیار دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۶۶

http://cv.birjand.ac.ir/rastgoomoghadam/fa

گوگل اسکالر
عمران

عمران راستی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
عمران راستی
استادیار دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
-

http://cv.birjand.ac.ir/rasti/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
مهدی

مهدی راغبی

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
مهدی راغبی
استادیار دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
۰۵۶-۳۲۲۰۲۰۴۹

http://cv.birjand.ac.ir/raghebi/fa

گوگل اسکالر
محمدمهدی

محمدمهدی ربیعه

دکترای تخصصی
کشاورزی - گیاهپزشکی
محمدمهدی ربیعه
استادیار دکترای تخصصی
کشاورزی - گیاهپزشکی
-

http://cv.birjand.ac.ir/rabie/fa

گوگل اسکالر
امید

امید ربیعی مطلق

علوم ریاضی و آمار - ریاضی
امید ربیعی مطلق
دانشیار -
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
-

http://cv.birjand.ac.ir/rabiei/fa

گوگل اسکالر
محمد جواد

محمد جواد رحیم دل

دکترای تخصصی
مهندسی - معدن
محمد جواد رحیم دل
استادیار دکترای تخصصی
مهندسی - معدن
-

http://cv.birjand.ac.ir/rahimdel/fa

گوگل اسکالر
سید مهدی

سید مهدی رحیمی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
سید مهدی رحیمی
دانشیار دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
۰۹۱۵۱۶۳۹۴۵۸

http://cv.birjand.ac.ir/rahimi/fa

گوگل اسکالر
مسلم

مسلم رستم پور

دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
مسلم رستم پور
استادیار دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۶۶

http://cv.birjand.ac.ir/rostampour/fa

محمدعلی

محمدعلی رستمی نژاد

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
محمدعلی رستمی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
۰۵۶۳۲۲۱۱۰۰۱

http://rostaminezhad.ir/

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
مجید

مجید رضائی

دکتری
علوم ریاضی و آمار - آمار
مجید رضائی
دانشیار دکتری
علوم ریاضی و آمار - آمار
۳۲۲۰۲۳۰۱

http://cv.birjand.ac.ir/mjrezaei/fa

گوگل اسکالر
محمدرضا

محمدرضا رضائی

دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمدرضا رضائی
دانشیار دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۶۸

http://cv.birjand.ac.ir/mrezaei/fa

گوگل اسکالر
علی

علی رضائی

ادبیات و علوم انسانی - حقوق
علی رضائی
استادیار -
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
-

http://cv.birjand.ac.ir/arezaei/fa

محمدرضا

محمدرضا رضائیان دلوئی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - زبان
محمدرضا رضائیان دلوئی
استادیار دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - زبان
۶۲۸

http://cv.birjand.ac.ir/rezaeiandelouei/fa

گوگل اسکالر
سیدمحمد

سیدمحمد رضوی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
سیدمحمد رضوی
استادیار دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
۳۲۲۰۲۰۴۴

http://cv.birjand.ac.ir/smrazavi/fa

سید محمد

سید محمد رضوی

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
سید محمد رضوی
دانشیار دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
۳۲۲۰۲۱۶۳

http://cv.birjand.ac.ir/mrazavi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
مریم

مریم رمضانی

دکتری
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
مریم رمضانی
دانشیار دکتری
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
۳۲۲۰۲۰۵۰-۴۱۷

http://cv.birjand.ac.ir/mramezani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس