نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۳۲۷ مورد.

محمدمهدی ربیعه

کشاورزی - گیاهپزشکی
محمدمهدی ربیعه
استادیار -
mmrabie@birjand.ac.ir کشاورزی - گیاهپزشکی
-

http://cv.birjand.ac.ir/rabie/fa

امید ربیعی مطلق

علوم ریاضی و آمار - ریاضی
امید ربیعی مطلق
دانشیار -
orabieimotlagh@birjand.ac.ir علوم ریاضی و آمار - ریاضی
-

http://cv.birjand.ac.ir/rabiei/fa

سید مهدی رحیمی

ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
سید مهدی رحیمی
دانشیار -
smrahimi@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
-

http://cv.birjand.ac.ir/rahimi/fa

مسلم رستم پور

منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
مسلم رستم پور
استادیار -
moslem.62@gmail.com منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
-

http://cv.birjand.ac.ir/rostampour/fa

محمدعلی رستمی نژاد

علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
محمدعلی رستمی نژاد
استادیار -
marostami@birjand.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
-

http://cv.birjand.ac.ir/rostaminejad/fa

مجید رضائی

علوم ریاضی و آمار - آمار
مجید رضائی
دانشیار -
mjrezaei@birjand.ac.ir علوم ریاضی و آمار - آمار
-

http://cv.birjand.ac.ir/mjrezaei/fa

علی

علی رضائی

ادبیات و علوم انسانی - حقوق
علی رضائی
استادیار -
arezaei@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - حقوق
-

http://cv.birjand.ac.ir/arezaei/fa

محمدرضا رضائی

منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمدرضا رضائی
دانشیار -
mrrezaei@birjand.ac.ir منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
-

http://cv.birjand.ac.ir/mrezaei/fa

عبدالرضا رضائی فرد
استاد -
rrezaeifard@birjand.ac.ir علوم - شیمی
-

http://cv.birjand.ac.ir/rezaeifard/fa

محمدرضا

محمدرضا رضائیان دلوئی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - زبان
محمدرضا رضائیان دلوئی
استادیار دکترای تخصصی
mrrezaeiand@gmail.com ادبیات و علوم انسانی - زبان
۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱

http://cv.birjand.ac.ir/rezaeiandelouei/fa

سیدمحمد

سیدمحمد رضوی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
سیدمحمد رضوی
استادیار دکترای تخصصی
razavi1213@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - حقوق
۳۲۲۰۲۰۴۴

http://cv.birjand.ac.ir/smrazavi/fa

سید محمد رضوی

مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
سید محمد رضوی
دانشیار -
smrazavi@birjand.ac.ir مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/mrazavi/fa

یوسف رمضانی

کشاورزی - علوم و مهندسی آب
یوسف رمضانی
استادیار -
ramezani.y@gmail.com کشاورزی - علوم و مهندسی آب
-

http://cv.birjand.ac.ir/ramezani/fa

مریم رمضانی

مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
مریم رمضانی
دانشیار -
mramezani@birjand.ac.ir مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
-

http://cv.birjand.ac.ir/mramezani/fa

سید حمیدرضا رمضانی

اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
سید حمیدرضا رمضانی
استادیار -
hrramazani@birjand.ac.ir اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/hramazani/fa

سعید

سعید رهنما

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
سعید رهنما
استادیار دکترای تخصصی
srahnama@birjand.ac.ir مهندسی - مکانیک
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۹

http://cv.birjand.ac.ir/rahnama/fa

حمیدرضا رویایی

علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
حمیدرضا رویایی
مربی -
hroyaei@birjand.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
-

http://cv.birjand.ac.ir/royaei/fa

رضا زارع

مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
رضا زارع
مربی -
rzare@birjand.ac.ir مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/zare/fa