نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۳۳۹ مورد.
مریم

مریم رمضانی

دکتری
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
مریم رمضانی
دانشیار دکتری
۳۲۲۰۲۰۵۰-۴۱۷ مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

http://cv.birjand.ac.ir/mramezani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
یوسف

یوسف رمضانی

دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
یوسف رمضانی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم و مهندسی آب

http://cv.birjand.ac.ir/ramezani/fa

سید حمیدرضا

سید حمیدرضا رمضانی

دکترای تخصصی
اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
سید حمیدرضا رمضانی
استادیار دکترای تخصصی
- اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت

http://cv.birjand.ac.ir/hramazani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
سعید

سعید رهنما

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
سعید رهنما
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۹ مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/rahnama/fa

حمیدرضا رویایی

علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
حمیدرضا رویایی
مربی -
- علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی

http://cv.birjand.ac.ir/royaei/fa

رضا زارع

مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
رضا زارع
مربی -
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

http://cv.birjand.ac.ir/zare/fa

علی

علی زارعی

دکترای تخصصی
هنر - باستان شناسی
علی زارعی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۷۲۲۵ هنر - باستان شناسی

http://cv.birjand.ac.ir/zarei/fa

گوگل اسکالر
کتایون

کتایون زارعی طوسی

دکتری
ادبیات و علوم انسانی - زبان
کتایون زارعی طوسی
استادیار دکتری
- ادبیات و علوم انسانی - زبان

http://cv.birjand.ac.ir/zareitousi/fa

گوگل اسکالر
محمود

محمود زراعت پیشه

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی
محمود زراعت پیشه
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی

https://mzeraat.persianblog.ir/

گوگل اسکالر
علی

علی زراعتکار مقدم

دکترای تخصصی
علوم - شیمی
جواد

جواد زراعتکارمقدم

دکترای تخصصی
دانشکده فنی فردوس - الکترونیک
جواد زراعتکارمقدم
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی فردوس - الکترونیک

http://cv.birjand.ac.ir/jzeraatkarmoghadam/fa

گوگل اسکالر
محمد حسین

محمد حسین زرین کوب

دکترای تخصصی
علوم - زمین شناسی
محمد حسین زرین کوب
استاد دکترای تخصصی
۳۴۱ علوم - زمین شناسی

http://cv.birjand.ac.ir/zarrinkoub/fa

گوگل اسکالر
امیر

امیر زلتی

دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
امیر زلتی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - فیزیک

http://cv.birjand.ac.ir/zelati/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

غلامرضا زمانی

کشاورزی - زراعت
غلامرضا زمانی
دانشیار -
- کشاورزی - زراعت

http://cv.birjand.ac.ir/zamani/fa

محمد حسین

محمد حسین زنجیری

دکتری
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
محمد حسین زنجیری
استادیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

http://cv.birjand.ac.ir/zanjiri/fa

پیمان

پیمان زنگنه

ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
پیمان زنگنه
مربی -
- ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی

http://cv.birjand.ac.ir/zanganeh/fa

علی

علی زنگویی

دکتری
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
علی زنگویی
استادیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۳ ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

http://cv.birjand.ac.ir/alizangouei/fa

محمد

محمد ساغری

دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
محمد ساغری
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری

http://cv.birjand.ac.ir/saghari/fa

گوگل اسکالر ایپرینت