نام استاد: حمید فلقی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: falaghi@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/falaghi

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده برق و کامپیوتر - گروه قدرت

تلفن : 05632202050

فاکس: 05632202163

محل کار: گروه قدرت

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه کلاس توزیع انرژی الکتریکی کلاس تأسیسات الکتریکی
یکشنبه کلاس توزیع انرژی الکتریکی جلسه شورای آموزشی گروه
دوشنبه کلاس تأسیسات الکتریکی جلسه شورای پژوهشی دانشکده
سه شنبه مشاوره دانشجويان مشاوره دانشجويان
چهارشنبه مطالعه و تحقيق مطالعه و تحقيق
پنج شنبه -- --