نام استاد: ملیحه فلکی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: falaki@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/falaki

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده کشاورزی - گروه زراعت و اصلاح نباتات

تلفن : 282

فاکس: 32254050

محل کار: دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتات

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه مقدمات ترویج و آموزش کشاورزی مشاوره دانشجویی با تعیین وقت قبلی
یکشنبه جلسه شورای گروه
دوشنبه نظام های بهره برداری در واحدهای تولیدی نظام های بهره برداری در واحدهای تولیدی
سه شنبه برنامه ریزی و کاربرد آن در توسعه روستایی برنامه ریزی و کاربرد آن در توسعه روستایی مشاوره دانشجویی با تعیین وقت قبلی
چهارشنبه
پنج شنبه