نام استاد: محسن فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: mfarshad@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/farshad

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده برق و کامپیوتر - گروه الکترونیک

تلفن :

فاکس:

محل کار: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

اخرین وضعیت: مشغول به كار

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه مدارهای الکتریکی 1
یکشنبه شناسایی سیستم
دوشنبه شناسایی سیستم (فرد)
سه شنبه مباحث ویژه در مهندسی قدرت 1 (زوج) مدارهای الکتریکی 1 (فرد)
چهارشنبه
پنج شنبه