نام استاد: شعله قلاسی مود

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: sgholasimod@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/ghollasi

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه مرتع و ابخیزداری

تلفن : 236

فاکس:

محل کار: 32254041

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه گیاهشناسی 2 (مرتع) آزمایشگاه گیاهشناسی گیاهشناسی (ارشد فیتوشیمی)
یکشنبه سیستماتیک 2
دوشنبه تشریح و مورفولوژی (زراعت) آزمایشگاه تشریح گیاهشناسی عمومی (محیط زیست) آزمایشگاه گیاهشناسی عمومی
سه شنبه آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی آزمایشگاه تشریح
چهارشنبه آزمایشگاه سیستماتیک
پنج شنبه