نام استاد: سعیدرضا گلدانی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: sgoldani@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/goldani

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده برق و کامپیوتر - گروه قدرت

تلفن : 401

فاکس:

محل کار: دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه مباحث پیشرفته در مهندسی برق 2
یکشنبه مشاوره با دانشجویان کارشناسی ارشد جلسه گروه قدرت مباحث پیشرفته در مهندسی برق 2
دوشنبه ماشین های الکتریکی 2 مدارهای الکتریکی 1
سه شنبه ماشین های الکتریکی 2 / مدارهای الکتریکی 1 مشاوره و رفع اشکال آز بررسی آز بررسی آز بررسی
چهارشنبه
پنج شنبه