علی حسن آبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳مهندسی مکانیک- ساخت و تولیدصنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۶مهندسی مکانیک- ساخت و تولیدتهران
دکترای تخصصی۱۳۹۵مهندسی مکانیکتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی- گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی

کارشناسی ارشد:

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر پیشرفته

مکانیک محیطهای پیوسته 1

 

کارشناسی:

علم مواد

روشهای تولید

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر

نقشه کشی صنعتی 1 و 2