نام استاد: محمدجواد هاشم زاده

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: hashemzadeh@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/hashemzadeh

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن :

فاکس:

محل کار:

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه
دوشنبه ذخیره و بازدابی اطلاعات
سه شنبه داده کاوی
چهارشنبه روشهای بازنمایی اطلاعات
پنج شنبه