نام استاد: حمید فرخی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: hfarrokhi@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/hfarrokhi

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده برق و کامپیوتر - گروه مخابرات

تلفن : 408

فاکس:

محل کار: دانشگاه بیرجند

اخرین وضعیت: مشغول به كار

<p style="text-align: left;">Wireless Communications</p> <p style="text-align: left;">Cognitive Radio</p> <p style="text-align: left;">Spread Spectrum Communication/Ranging Systems</p>
loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه مباحث ویژه در مخابرات (2) مراجعه دانشجو
یکشنبه تئوری پیشرفتۀ مخابرات(فرد)مباحث ویژه در مخابرات (2)(زوج) مراجعه دانشجو
دوشنبه مدارهای مخابراتی تئوری پیشرفتۀ مخابرات
سه شنبه مدارهای مخابراتی (زوج) زبان تخصصی
چهارشنبه مراجعۀ دانشجو مراجعۀ دانشجو
پنج شنبه