علی ایزانلو

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۸۰اصلاح نباتاتدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۷بیوتکنولوژی کشاورزیدانشگاه آدلاید

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندهیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

ژنتیک و بیوتکنولوژی گیاهی

کاربرد بیوتکنولوژی در تولید گیاهان زراعی

ژنتیک

زیست شناسی سلولی مولکولی

مباحث نوین در بهنژادی گیاهی

روش تحقیق

طرح آزمایشات کشاورزی

آمار و احتمالات

مبانی بیوتکنولوژی گیاهی

ژنتیک و بهنژادی بذر