نام استاد: مهدی جهانی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: mjahani@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/jahani

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده کشاورزی - گروه گیاهپزشکی

تلفن : 304

فاکس: 05632254050

محل کار: 05632254042

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه