سپیده جوانشیر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳مهندسی معدن- اکتشافبیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۸۵فراوری مواد معدنیتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۹فراوری مواد معدنیتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند- دانشکده مهندسیهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

هیدرومتالورژی

بازیافت فلزات باارزش از پسماندهای معدنی

تصفیه پساب ها