نام استاد: جعفر خوشبختی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: jkhoshbakhti@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/khoshbakhti

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده علوم ورزشی - گروه تربیت بدنی

تلفن : 387

فاکس:

محل کار:

اخرین وضعیت: مشغول به كار

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه