نام استاد: حسین خزیمه نژاد

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: hkhozeymeh@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/khozeymehnezhad

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی آب

تلفن :

فاکس:

محل کار: دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

اخرین وضعیت: مشغول به كار

<p>مهندسی رودخانه</p> <p>هیدرولیک و هیدرولیک رسوب</p> <p>سازه های آبی</p> <p>ابزار اندازه گیری کمیت های هیدرولیکی</p> <p>منابع و مسائل آب کشور</p> <p>قنات</p> <p>تحقیقات آزمایشگاهی علوم آب</p>
loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه حضور در دفتر سازه های آبی تکمیلی (ارشد) ابزار دقیق (ارشد) حضور در مدیریت شبانه حضور در مدیریت شبانه
یکشنبه حضور (مشاوره و راهنمایی دانشجویان) جلسه گروه حضور حضور در مدیریت شبانه حضور در مدیریت شبانه
دوشنبه مشاوره دانشجویان مشاوره دانشجویان مشاوره دانشجویان حضور در مدیریت شبانه حضور در مدیریت شبانه
سه شنبه جلسه شورای آموزشی دانشگاه (هفته در میان) حضور در مدیریت شبانه حضور در مدیریت شبانه
چهارشنبه حضور در دفتر طراحی سازه های آبی 1 طراحی سازه های آبی 1 حضور در مدیریت شبانه حضور در مدیریت شبانه
پنج شنبه