نام استاد: حسین خزیمه نژاد

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: hkhozeymeh@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/khozeymehnezhad

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی آب

تلفن :

فاکس:

محل کار: دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

اخرین وضعیت: مشغول به كار

<p>مهندسی رودخانه</p> <p>هیدرولیک و هیدرولیک رسوب</p> <p>سازه های آبی</p> <p>ابزار اندازه گیری کمیت های هیدرولیکی</p> <p>منابع و مسائل آب کشور</p> <p>قنات</p> <p>تحقیقات آزمایشگاهی علوم آب</p>
loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه راهنمایی و رفع اشکال دانشجویان راهنمایی و رفع اشکال دانشجویان هیدرولیک لوله ها و مجاری بسته حضور در مدیریت شبانه حضور در مدیریت شبانه
یکشنبه حضور جلسه گروه مدلهای فیزیکی و هیدرولیکی حضور در مدیریت شبانه حضور در مدیریت شبانه
دوشنبه حضور راهنمایی و رفع اشکال دانشجویان راهنمایی و رفع اشکال دانشجویان حضور در مدیریت شبانه حضور در مدیریت شبانه
سه شنبه مسایل آب ایران جلسه شورای آموزشی دانشگاه (هفته در میان) حضور در مدیریت شبانه حضور در مدیریت شبانه
چهارشنبه حضور مکانیک سیالات مکانیک سیالات (هفته زوج) حضور در مدیریت شبانه حضور در مدیریت شبانه
پنج شنبه