نام استاد: محمد حسن مجیدی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: m.majidi@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/majidi

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده برق و کامپیوتر - گروه مخابرات

تلفن : داخلی 498

فاکس:

محل کار: 32202049

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه